Oznámenie č. 110/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Čiastka 43/2006
Platnosť od 24.02.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 690/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2007.

110

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.