Oznámenie č. 109/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy

Čiastka 43/2006
Platnosť od 24.02.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 585/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. januára 2008.

109

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.

výnos z 15. februára 2006 č. 491/M-2006 o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácie na financovanie projektov a časti projektov na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej kombinovanej dopravy a v systéme sprevádzanej kombinovanej dopravy.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 1/2006 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.