Oznámenie č. 106/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely

Čiastka 43/2006
Platnosť od 24.02.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

106

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo

výnos z 1. februára 2006 č. 4/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely.

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá a tmely.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke 2/2006 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.