Oznámenie č. 105/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické automatické práčky pre domácnosť

Čiastka 43/2006
Platnosť od 24.02.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

105

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo

výnos z 1. februára 2006 č. 3/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické automatické práčky pre domácnosť.

Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické automatické práčky pre domácnosť.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke 2/2006 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.