Redakčné oznámenie č. r1/c17/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z.

Čiastka 17/2005
Platnosť od 10.02.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov

V riadku č. 1650 prílohy má text správne znieť:

„Poisťovňa uhrádza poskytovateľovi náklady spojené s činnosťou SVLZ na základe skutočne vykonaných výkonov. Výkon možno započítať iba vtedy, ak bol vecne a obsahovo naplnený a boli splnené kvalitatívne kritériá. SVLZ sú povinné vykonávať systematickú validáciu poskytovaných výkonov a zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality výsledkov. Náklady spojené s preplácaním profilov, tolerančných, stimulačných alebo supresívnych testov sa účtujú za jednotlivé vyšetrenia a sú započítané v cene výkonu. Parametre získané jednoduchým alebo zložitým výpočtom z dvoch alebo z viacerých iných parametrov sú uvedené ako samostatný výkon. Náklady na likvidáciu materiálu biologického alebo iného pôvodu použitého pri vyšetrení alebo liečbe sú súčasťou nákladov jednotlivých výkonov s výnimkou nakladania s rádioaktívnym odpadom z oddelení nukleárnej medicíny a rádioterapie, ktoré sa účtujú osobitne. Náklady na transport biologického alebo iného materiálu na požadované vyšetrenie nie sú v nákladoch jednotlivých výkonov zarátané a účtujú sa osobitne. V odbore rádiológia, rádioterapia, nukleárna medicína a klinická rádiofyzika sa osobitne účtuje materiál spotrebovaný priamo pri vyšetrení a liečbe: lieky (okrem odboru rádiológia, v ktorom sú lieky započítané v cene výkonu), záťažové a kontrastné látky určené na použitie in vivo, rádiofarmaká, zdravotnícke pomôcky použité pri výkonoch intervenčnej rádiológie a rádioterapie, napríklad vodiče, katétre, drény a iný materiál potrebný na diagnostický liečebný proces.“.