Redakčné oznámenie č. r1/c12/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 725/2004 Z. z.

Čiastka 12/2005
Platnosť od 26.01.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. III prvom bode má byť namiesto označenia „ze)“ správne uvedené „zd)“ a namiesto označenia „zf)“ má byť správne uvedené „ze)“.