Redakčné oznámenie č. r1/c10/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 650/2004 Z. z.

Čiastka 10/2005
Platnosť od 21.01.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. II prvom bode namiesto slov „predpisu9b)“ majú byť správne uvedené slová „predpisu9c)“, namiesto slov „predpisu9c)“ slová „predpisu9d)“ a namiesto slov „9b a 9c“ slová „9c a 9d“.

V čl. II druhom bode namiesto slov „spoločností,9b)“ majú byť správne uvedené slová „spoločností,9c)“ a namiesto slov „spoločností,9c)“ majú byť správne uvedené slová „spoločností9d)“.