Oznámenie č. 98/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o hlásení o konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku

Čiastka 45/2005
Platnosť od 24.03.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

98

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 47 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.

opatrenie z 11. marca 2005 č. 1/2005 o hlásení o konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania hlásenia o bankových konsolidovaných celkoch alebo bankových subkonsolidovaných celkoch, finančných konsolidovaných celkoch alebo finančných subkonsolidovaných celkoch alebo zmiešaných konsolidovaných celkoch alebo zmiešaných subkonsolidovaných celkoch.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. septembra 2003 č. 5/2003 o hlásení predkladanom bankou kontrolujúcou bankový konsolidovaný celok alebo bankový subkonsolidovaný celok Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 411/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 8/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.