92

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 2000 Slovenská republika podpísala Tamperský dohovor o poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 839 z 10. mája 2000.

Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 24. januára 2001. Ratifikačná listina bola uložená 6. februára 2001 u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Dohovor nadobudol platnosť 8. januára 2005 podľa čl. 12 ods. 3.

K oznámeniu č. 92/2005 Z. z.

TAMPERSKÝ DOHOVOR

o poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie

Zmluvné strany tohto dohovoru

uznávajúc,

že rozsah, zložitosť, frekvencia a dopad katastrof rastú dramatickou rýchlosťou so zvlášť vážnymi následkami v rozvojových krajinách,

pripomínajúc si, že

agentúry humanitárnej podpory a pomoci si vyžadujú spoľahlivé flexibilné telekomunikačné zdroje, aby plnili svoje životne dôležité úlohy,

ďalej si pripomínajúc

podstatnú úlohu telekomunikačných zdrojov pri napomáhaní bezpečnosti humanitárnej pomoci a pomocného personálu,

ďalej si pripomínajúc

životne dôležitú úlohu vysielania pri šírení presných informácií o katastrofe ohrozenému obyvateľstvu,

presvedčené,

že účinné, včasné rozmiestnenie telekomunikačných zdrojov a rýchle, účinné, presné a pravdivé toky informácií sú podstatné pre zníženie strát na životoch, ľudského utrpenia a poškodenia majetku a životného prostredia spôsobeného katastrofami,

znepokojené

dopadom katastrof na komunikačné zariadenia a informačné toky,

vedomé si

špeciálnych potrieb najmenej rozvinutých krajín najviac ohrozených katastrofami na technickú pomoc pre vyvinutie telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie,

znovu potvrdzujúc

absolútnu prioritu udelenú núdzovým komunikáciám zachraňujúcim život vo viac než päťdesiatich medzinárodných regulačných dokumentoch vrátane Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie,

upozorňujúc

na históriu medzinárodnej spolupráce a koordinácie pri zmierňovaní katastrof a odstraňovaní ich následkov vrátane preukázanej úlohy pri záchrane životov, ktorú hrá včasné rozmiestnenie a použitie telekomunikačných zdrojov,

ďalej upozorňujúc

na Zborník Medzinárodnej konferencie o komunikáciách pri katastrofách (Ženeva 1990), ktorá poukázala na význam telekomunikačných systémov pri odstraňovaní následkov katastrof,

ďalej upozorňujúc

na naliehavú výzvu uvedenú v Tamperskej deklarácii o komunikáciách pri katastrofách (Tampere 1991) na spoľahlivé telekomunikačné systémy na zmiernenie katastrof a záchranné operácie po katastrofách a na uzavretie medzinárodného dohovoru o komunikáciách pri katastrofách, ktorý by uľahčil činnosť takýmto systémom.

ďalej upozorňujúc

na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 44/236, ktorá označuje roky 1990 až 2000 za medzinárodnú dekádu zníženia prírodných katastrof a rezolúciu č. 46/182, ktorá vyzýva na posilnenie medzinárodnej koordinácie humanitárnej núdzovej pomoci,

ďalej upozorňujúc

na významnú úlohu, ktorú dáva komunikačným zdrojom Yokohamská stratégia a plán činnosti pre bezpečnejší svet, prijaté Svetovou konferenciou o znížení prírodných katastrof (Yokohama 1994),

ďalej upozorňujúc

na rezolúciu č. 7 Svetovej konferencie o rozvoji telekomunikácií (Buenos Aires 1994) schválenú rezolúciou č. 36 Konferencie vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Kjóto 1994), ktorá nalieha na vlády, aby prijali všetky praktické kroky na uľahčenie rýchleho rozmiestnenia a efektívneho používania telekomunikačných zariadení na zmiernenie katastrof a záchranné operácie znížením, a kde je to možné odstránením zákonných bariér a posilnením spolupráce medzi štátmi,

ďalej upozorňujúc

na rezolúciu č. 644 Svetovej rádiokomunikačnej konferencie (Ženeva 1997), ktorá vyzýva vlády, aby poskytli svoju plnú podporu prijatiu tohto dohovoru a jeho vnútroštátnej implementácii,

ďalej upozorňujúc

na rezolúciu č. 19 Svetovej konferencie o rozvoji telekomunikácií (Valetta 1998), ktorá vyzýva vlády, aby pokračovali v posudzovaní tohto dohovoru vzhľadom na zváženie poskytnutia plnej podpory jeho prijatiu,

ďalej upozorňujúc

na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov č. 51/94, ktorá podporuje rozvoj transparentného a včasného postupu implementácie dohovorov o efektívnej koordinácii pomoci pri katastrofách a ReliefWeb ako celosvetového informačného systému na šírenie spoľahlivých a včasných informácií o nebezpečenstvách a prírodných katastrofách,

s odkazom

na závery pracovnej skupiny pre núdzové telekomunikácie týkajúce sa kritickej úlohy telekomunikácií pri zmierňovaní a odstraňovaní následkov katastrof,

podporované

prácou mnohých štátov, subjektov Organizácie Spojených národov, vládnych, medzivládnych a mimovládnych organizácií, humanitárnych agentúr, poskytovateľov telekomunikačných zariadení a služieb, médií, univerzít a organizácií súvisiacich s komunikáciami a katastrofami, s cieľom zlepšiť a uľahčiť komunikácie súvisiace s katastrofami,

želajúc si

zabezpečiť spoľahlivú, rýchlu dostupnosť telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie a

ďalej si želajúc

uľahčiť medzinárodnú spoluprácu na zmiernenie následkov katastrof,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tohto dohovoru uvedené pojmy budú mať tento význam, ak z kontextu, v ktorom sú použité, nevyplýva niečo iné:

1. „Zmluvná strana“ je štát, ktorý prejavil súhlas byť viazaný týmto dohovorom.

2. „Pomáhajúca zmluvná strana“ je zmluvná strana tohto dohovoru poskytujúca telekomunikačnú pomoc v súlade s dohovorom.

3. „Požadujúca zmluvná strana“ je zmluvná strana tohto dohovoru požadujúca telekomunikačnú pomoc v súlade s dohovorom.

4. „Tento dohovor“ je Tamperský dohovor o poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie.

5. „Depozitár“ je depozitár tohto dohovoru, ako je stanovené v článku 15.

6. „Katastrofa“ je vážne porušenie fungovania spoločnosti predstavujúce významnú ďalekosiahlu hrozbu pre život a zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie, či už spôsobené nehodou, činnosťou prírody alebo ľudí alebo či vzniklo náhle alebo ako dôsledok komplikovaných dlhodobých procesov.

7. „Zmiernenie katastrofy“ sú opatrenia určené na zabránenie, predpovedanie, prípravu, reagovanie, monitorovanie alebo zmiernenie následkov katastrof.

8. „Zdravotné riziko“ je náhle vypuknutie infekčného ochorenia vo forme epidémie alebo pandémie, alebo iná udalosť predstavujúca významnú hrozbu pre život alebo zdravie ľudí, ktorá môže zapríčiniť katastrofu.

9. „Prírodné riziko“ je udalosť alebo proces, ako je zemetrasenie, požiar, povodeň, vietor, posun pôdy, lavína, cyklón, tsunami, zamorenie hmyzom, sucho alebo erupcia vulkánu, ktorá môže zapríčiniť katastrofu.

10. „Mimovládna organizácia“ je akákoľvek organizácia vrátane súkromných a právnických osôb iných ako štát alebo vládna alebo medzivládna organizácia zaoberajúca sa zmierňovaním a odstraňovaním následkov katastrof alebo poskytovaním telekomunikačných zdrojov na tieto účely.

11. „Neštátny subjekt“ je akýkoľvek subjekt iný ako štát vrátane mimovládnych organizácií a hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca zaoberajúci sa zmierňovaním a odstraňovaním následkov katastrof alebo poskytovaním telekomunikačných zdrojov na tieto účely.

12. „Záchranné operácie“ sú činnosti zamerané na zníženie strát na životoch, ľudského utrpenia a poškodenia majetku alebo životného prostredia, ktoré spôsobila katastrofa.

13. „Telekomunikačná pomoc“ je poskytovanie telekomunikačných zdrojov alebo iných zdrojov, alebo podpory, s cieľom uľahčiť používanie telekomunikačných zdrojov.

14. „Telekomunikačné zdroje“ sú personál, zariadenia, materiály, informácie, školenia, rádiofrekvenčné spektrum, sieť alebo prenosová kapacita, alebo iné zdroje potrebné pre telekomunikácie.

15. „Telekomunikácie“ sú akýkoľvek prenos, vysielanie alebo príjem znakov, signálov, písma, obrazov, zvukov alebo správy akejkoľvek povahy drôtom, rádiom, optickým vláknom alebo iným elektromagnetickým systémom.

Článok 2

Koordinácia

1. Koordinátor núdzovej pomoci Organizácie Spojených národov je prevádzkovým koordinátorom tohto dohovoru a vykonáva povinnosti prevádzkového koordinátora uvedené v článkoch 3, 4, 6, 7, 8 a 9.

2. Prevádzkový koordinátor vyhľadá spoluprácu iných príslušných odborných organizácií Organizácie Spojených národov, najmä Medzinárodnej telekomunikačnej únie, aby pomohli pri plnení cieľov tohto dohovoru a konkrétne tých povinností, ktoré sú uvedené v článkoch 8 a 9, a aby poskytli nevyhnutnú technickú pomoc zlučiteľnú s účelom týchto agentúr.

3. Povinnosti prevádzkového koordinátora podľa tohto dohovoru sú obmedzené na koordinačné aktivity medzinárodnej povahy.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany budú spolupracovať medzi sebou a s neštátnymi subjektmi a medzivládnymi organizáciami podľa ustanovení tohto dohovoru, aby uľahčili používanie telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a pomoc pri katastrofách.

2. Takéto používanie môže zahŕňať najmä

a) rozmiestnenie pozemných a satelitných telekomunikačných zariadení na predpovedanie, monitorovanie a poskytovanie informácií o prírodných rizikách, zdravotných rizikách a katastrofách,

b) zdieľanie informácií o prírodných rizikách, zdravotných rizikách a katastrofách medzi zmluvnými stranami a s inými štátmi, neštátnymi subjektmi a medzivládnymi organizáciami a rozširovanie takýchto informácií verejnosti, najmä spoločenstvám, ktoré sú ohrozené,

c) poskytovanie rýchlej telekomunikačnej pomoci na zmiernenie následkov katastrofy a

d) inštaláciu a prevádzku spoľahlivých, flexibilných telekomunikačných zdrojov, ktoré budú používať organizácie humanitárnej podpory a pomoci.

3. Na uľahčenie takéhoto používania môžu zmluvné strany uzatvoriť dodatočné mnohostranné alebo dvojstranné dohody alebo dojednania.

4. Zmluvné strany požadujú, aby prevádzkový koordinátor v spolupráci s Medzinárodnou telekomunikačnou úniou, depozitárom a inými príslušnými subjektmi Organizácie Spojených národov a medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami vynaložil svoje najlepšie úsilie podľa ustanovení tohto dohovoru, aby

a) vytvoril v spolupráci so zmluvnými stranami modelové dohody, ktoré možno použiť ako podklad pre mnohostranné alebo dvojstranné dohody uľahčujúce poskytovanie telekomunikačných zdrojov na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrof,

b) dal k dispozícii zmluvným stranám, ostatným štátom, neštátnym subjektom a medzivládnym organizáciám modelové dohody, najlepšie praktiky a iné príslušné informácie ohľadne poskytovania telekomunikačných zdrojov na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrof pomocou elektronických prostriedkov a iných vhodných mechanizmov,

c) vyvinul, prevádzkoval a udržiaval postupy a systémy zberu a rozširovania informácií nevyhnutné na implementáciu dohovoru a

d) informoval štáty o podmienkach tohto dohovoru a umožňoval a podporoval spoluprácu medzi zmluvnými stranami, ktorá je v ňom stanovená.

5. Zmluvné strany budú spolupracovať medzi sebou, aby zlepšili schopnosť vládnych organizácií, neštátnych subjektov a medzivládnych organizácií ustanoviť mechanizmy pre školenie o manipulácii a prevádzke zariadení a inštruktážne kurzy pri vývoji, projektovaní a konštrukcii núdzových telekomunikačných zariadení na zabránenie katastrofám a na ich monitorovanie a zmiernenie.

Článok 4

Poskytovanie telekomunikačnej pomoci

1. Zmluvná strana, ktorá požaduje telekomunikačnú pomoc na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrofy, môže požadovať takúto pomoc od ktorejkoľvek inej zmluvnej strany buď priamo, alebo prostredníctvom prevádzkového koordinátora. Ak sa požiadavka vznesie prostredníctvom prevádzkového koordinátora, prevádzkový koordinátor ihneď informuje všetky ostatné príslušné zmluvné strany. Ak sa požiadavka vznesie priamo inej zmluvnej strane, požadujúca zmluvná strana bude čo najskôr informovať prevádzkového koordinátora.

2. Zmluvná strana požadujúca telekomunikačnú pomoc bude špecifikovať rozsah a typ požadovanej pomoci a opatrenia prijaté podľa článkov 5 a 9 tohto dohovoru a ak je to potrebné, poskytne zmluvnej strane, ktorej je požiadavka určená, alebo prevádzkovému koordinátorovi akékoľvek iné informácie nevyhnutné na stanovenie rozsahu, v ktorom je takáto zmluvná strana schopná požiadavku splniť.

3. Každá zmluvná strana, ktorej je určená požiadavka na telekomunikačnú pomoc buď priamo, alebo prostredníctvom prevádzkového koordinátora, sa bez odkladu rozhodne a oznámi požadujúcej zmluvnej strane, či poskytne požadovanú pomoc priamo alebo inak a rozsah a lehoty, podmienky, obmedzenia a náklady, ak nejaké budú, vzťahujúce sa na takúto pomoc.

4. Každá zmluvná strana, ktorá sa rozhodne poskytnúť telekomunikačnú pomoc, bude o tom čo najskôr informovať prevádzkového koordinátora.

5. Podľa tohto dohovoru sa neposkytne nijaká telekomunikačná pomoc bez súhlasu požadujúcej zmluvnej strany. Požadujúca zmluvná strana si ponechá oprávnenie zamietnuť všetku telekomunikačnú pomoc alebo časť akejkoľvek telekomunikačnej pomoci ponúknutej podľa tohto dohovoru v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a politikou požadujúcej zmluvnej strany.

6. Zmluvné strany uznávajú právo požadujúcich zmluvných strán požadovať telekomunikačnú pomoc priamo od neštátnych subjektov a medzivládnych organizácií a právo neštátnych subjektov a medzivládnych organizácií podľa práva, ktorému sú podriadené, poskytovať telekomunikačnú pomoc požadujúcim zmluvným stranám podľa tohto článku.

7. Neštátny subjekt alebo medzivládna organizácia nesmie byť „požadujúcou zmluvnou stranou“ a nesmie požadovať telekomunikačnú pomoc podľa tohto dohovoru.

8. Nič v tomto dohovore nebude zasahovať do práva zmluvnej strany, aby v rámci jej územia podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov riadila, kontrolovala a koordinovala telekomunikačnú pomoc poskytovanú podľa tohto dohovoru a dohliadala nad ňou.

Článok 5

Výsady, imunity a materiálne prostriedky

1. Požadujúca zmluvná strana do rozsahu povoleného jej vnútroštátnymi právnymi predpismi udelí osobám, ktoré nie sú jej štátnymi príslušníkmi, a organizáciám, ktoré nemajú ústredie alebo sídlo na jej území a ktoré konajú podľa tohto dohovoru na účely poskytnutia telekomunikačnej pomoci a o ktorých bola informovaná a akceptovala ich požadujúca zmluvná strana, nevyhnutné výsady, imunity a prostriedky na riadne vykonávanie ich funkcií, najmä

a) imunitu voči zatknutiu, zaisteniu alebo konaniu v rámci trestnej, občianskej a správnej jurisdikcie požadujúcej zmluvnej strany, súvisiacu s konaním alebo opomenutím, ktoré sa špeciálne a priamo vzťahuje na zabezpečenie telekomunikačnej pomoci,

b) oslobodenie od daní, ciel a iných poplatkov s výnimkou tých, ktoré sú normálne začlenené v cene tovaru alebo služieb vzhľadom na vykonávanie pomoci alebo na zariadenia, materiály a iný majetok prinesený alebo kúpený na území požadujúcej zmluvnej strany na účely poskytovania telekomunikačnej pomoci podľa tohto dohovoru a

c) imunitu pred skonfiškovaním, obstavením alebo rekvizíciou takýchto zariadení, materiálov a majetku.

2. Požadujúca zmluvná strana poskytne v rozsahu svojich možností miestne zariadenia a služby na riadne a účinné spravovanie telekomunikačnej pomoci vrátane zabezpečenia, že telekomunikačným zariadeniam prineseným na jej územie podľa tohto dohovoru sa urýchlene udelí povolenie na prevádzku alebo budú oslobodené od udeľovania povolenia v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. Požadujúca zmluvná strana zabezpečí ochranu personálu, zariadení a materiálov prinesených na jej územie podľa tohto dohovoru.

4. Vlastníctvo zariadení a materiálov poskytnutých podľa tohto dohovoru nebude dotknuté ich používaním podľa podmienok tohto dohovoru. Požadujúca zmluvná strana zabezpečí neodkladné vrátenie takýchto zariadení, materiálu a majetku príslušnej pomáhajúcej zmluvnej strane.

5. Požadujúca zmluvná strana nebude rozmiestňovať ani používať žiadne telekomunikačné zdroje poskytnuté podľa tohto dohovoru na účely, ktoré priamo nesúvisia s predpovedaním, prípravou na, reagovaním, monitorovaním, zmierňovaním následkov katastrof alebo poskytovaním pomoci počas katastrof a po katastrofách.

6. Žiadne ustanovenie tohto článku neukladá požadujúcej zmluvnej strane povinnosť poskytnúť výsady a imunity jej štátnym príslušníkom alebo osobám majúcim trvalý pobyt na jej území, alebo organizáciám, ktoré majú sídlo na jej území.

7. Všetky osoby vstupujúce na územie zmluvnej strany na účely poskytovania telekomunikačnej pomoci alebo inak pomáhajúce využívať telekomunikačné zdroje podľa tohto dohovoru a všetky organizácie poskytujúce telekomunikačnú pomoc alebo inak uľahčujúce využívanie telekomunikačných zdrojov podľa tohto dohovoru majú povinnosť rešpektovať vnútroštátne právne predpisy tejto zmluvnej strany bez ujmy na ich výsadách a imunitách podľa tohto článku. Takéto osoby a organizácie budú mať tiež povinnosť nezasahovať do domácich záležitostí zmluvnej strany, na ktorej územie vstúpili.

8. Žiadne ustanovenie v tomto článku sa nedotýka práv a povinností s ohľadom na výsady a imunity osôb a organizácií, ktoré sa zúčastňujú priamo alebo nepriamo na telekomunikačnej pomoci podľa iných medzinárodných dohôd (vrátane Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov prijatého Valným zhromaždením 13. februára 1946 a Dohovoru o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií systému Organizácie Spojených národov prijatého Valným zhromaždením 21. novembra 1947) alebo medzinárodného práva.

Článok 6

Ukončenie pomoci

1. Požadujúca zmluvná strana alebo pomáhajúca zmluvná strana môže kedykoľvek ukončiť telekomunikačnú pomoc prijímanú alebo poskytovanú podľa článku 4 písomným oznámením. Po takomto oznámení budú zainteresované zmluvné strany navzájom konzultovať, aby zabezpečili riadne a rýchle ukončenie pomoci so zreteľom na rizikový vplyv takéhoto ukončenia na ľudské životy a prebiehajúce záchranné operácie pri katastrofe.

2. Zmluvné strany zapojené do poskytovania alebo prijímania telekomunikačnej pomoci podľa tohto dohovoru budú po ukončení takejto pomoci naďalej podliehať podmienkam tohto dohovoru.

3. Každá zmluvná strana požadujúca ukončenie telekomunikačnej pomoci bude informovať prevádzkového koordinátora o takejto požiadavke. Prevádzkový koordinátor poskytne potrebnú pomoc na uľahčenie ukončenia telekomunikačnej pomoci.

Článok 7

Platba alebo náhrada nákladov alebo poplatkov

1. Zmluvné strany môžu podmieniť poskytovanie telekomunikačnej pomoci na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrofy dohodou o platbe alebo náhrade špecifikovaných nákladov alebo poplatkov vždy so zreteľom na odsek 9 tohto článku.

2. Ak existuje takáto podmienka, zmluvné strany pred poskytnutím telekomunikačnej pomoci písomne stanovia

a) požiadavku na platbu alebo náhradu,

b) sumu takejto platby alebo náhrady alebo podmienky, podľa ktorých sa vypočíta, a

c) všetky ostatné lehoty, podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa použijú na takúto platbu alebo náhradu, zahŕňajúc najmä menu, v ktorej sa má takáto platba alebo náhrada vykonať.

3. Požiadavky odseku 2 písm. b) a c) tohto článku možno splniť odkazom na zverejnené tarify, sadzby alebo ceny.

4. Aby rokovania o dohodách o platbách a náhradách nenáležite nezdržali poskytovanie telekomunikačnej pomoci, prevádzkový koordinátor vytvorí v spolupráci so zmluvnými stranami modelovú dohodu o platbách a náhradách, ktorá môže byť podkladom na rokovanie o povinnostiach platieb a náhrad podľa tohto článku.

5. Žiadna zmluvná strana nebude povinná uskutočniť platbu alebo náhradu nákladov alebo poplatkov podľa tohto dohovoru bez predchádzajúceho vyjadrenia svojho súhlasu s podmienkami, ktoré uviedla pomáhajúca zmluvná strana podľa odseku 2 tohto článku.

6. Ak je poskytovanie telekomunikačnej pomoci riadne podmienené platbou alebo náhradou nákladov alebo poplatkov podľa tohto článku, takáto platba alebo náhrada sa poskytne ihneď po tom, čo pomáhajúca zmluvná strana predloží svoju požiadavku na platbu alebo náhradu.

7. Finančné prostriedky zaplatené alebo nahradené požadujúcou zmluvnou stranou v súvislosti s poskytovaním telekomunikačnej pomoci budú voľne prevoditeľné mimo jurisdikcie požadujúcej zmluvnej strany a nebudú zdržané alebo zadržané.

8. Pri rozhodovaní o tom, či podmieniť poskytovanie telekomunikačnej pomoci dohodou o platbe alebo náhrade špecifikovaných nákladov alebo poplatkov, o sume takýchto nákladov alebo poplatkov a lehotách, podmienkach a obmedzeniach súvisiacich s ich platbou alebo náhradou, budú zmluvné strany medzi inými súvisiacimi faktormi zohľadňovať

a) princípy Organizácie Spojených národov o humanitárnej pomoci,

b) povahu katastrofy, prírodné riziko alebo zdravotné riziko,

c) následky alebo možné následky katastrofy,

d) miesto pôvodu katastrofy,

e) oblasť zasiahnutú alebo potenciálne zasiahnutú katastrofou,

f) výskyt predchádzajúcich katastrof a pravdepodobnosť budúcich katastrof v zasiahnutej oblasti,

g) schopnosť každého štátu zasiahnutého katastrofou, prírodným rizikom alebo zdravotným rizikom pripraviť sa alebo reagovať na takúto udalosť a

h) potreby rozvojových krajín.

9. Tento článok sa vzťahuje aj na tie situácie, v ktorých telekomunikačnú pomoc poskytuje neštátny subjekt alebo medzivládna organizácia pod podmienkou, že

a) požadujúca zmluvná strana súhlasila a neukončila takéto poskytovanie telekomunikačnej pomoci na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrofy,

b) neštátny subjekt alebo medzivládna organizácia poskytujúca takúto telekomunikačnú pomoc oznámila požadujúcej zmluvnej strane dodržiavanie tohto článku a článkov 4 a 5 a

c) použitie tohto článku nie je nezlučiteľné s akoukoľvek inou dohodou o vzťahoch medzi požadujúcou zmluvnou stranou a neštátnym subjektom alebo medzivládnou organizáciou poskytujúcou takúto telekomunikačnú pomoc.

Článok 8

Súpis informácií o telekomunikačnej pomoci

1. Každá zmluvná strana oznámi prevádzkovému koordinátorovi príslušný orgán (orgány)

a) zodpovedný za záležitosti vznikajúce podľa podmienok tohto dohovoru a oprávnený požadovať, ponúkať, prijímať a ukončovať telekomunikačnú pomoc a

b) oprávnený identifikovať vládne, medzivládne alebo mimovládne zdroje, ktoré by mohli byť k dispozícii na uľahčenie používania telekomunikačných zdrojov na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrofy vrátane poskytovania telekomunikačnej pomoci.

2. Každá zmluvná strana sa vynasnaží ihneď informovať prevádzkového koordinátora o všetkých zmenách v informáciách poskytovaných podľa tohto článku.

3. Prevádzkový koordinátor môže akceptovať oznámenie od neštátneho subjektu alebo medzivládnej organizácie o jej postupoch pre oprávnenie ponúknuť a ukončiť telekomunikačnú pomoc podľa tohto článku.

4. Zmluvná strana, neštátny subjekt alebo medzivládna organizácia môže podľa svojho uváženia zahrnúť do materiálu, ktorý ukladá u prevádzkového koordinátora, informácie o špecifických telekomunikačných zdrojoch a o plánoch na využitie týchto zdrojov pri reagovaní na požiadavku o telekomunikačnú pomoc od požadujúcej zmluvnej strany.

5. Prevádzkový koordinátor uschová kópie všetkých zoznamov príslušných orgánov a urýchlene rozošle takýto materiál zmluvným stranám, ostatným štátom a príslušným neštátnym subjektom a medzivládnym organizáciám, ak zmluvná strana, neštátny subjekt alebo medzivládna organizácia predtým písomne neuviedla, aby bola distribúcia jej materiálu obmedzená.

6. Prevádzkový koordinátor bude zaobchádzať s materiálom uloženým neštátnymi subjektmi a medzivládnymi organizáciami podobným spôsobom ako s materiálom uloženým zmluvnými stranami.

Článok 9

Regulačné bariéry

1. Zmluvné strany, ak je to možné a v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi, znížia alebo odstránia regulačné bariéry pre používanie telekomunikačných zdrojov na zmiernenie a odstraňovanie naásledkov katastrof vrátane poskytovania telekomunikačnej pomoci.

2. Regulačné bariéry môžu zahŕňať najmä

a) predpisy obmedzujúce dovoz alebo vývoz telekomunikačných zariadení,

b) predpisy obmedzujúce používanie telekomunikačných zariadení alebo rádiofrekvenčného spektra,

c) predpisy obmedzujúce pohyb personálu, ktorý prevádzkuje telekomunikačné zariadenia alebo ktorý je nevyhnutný na ich efektívne využívanie,

d) predpisy obmedzujúce tranzit telekomunikačných zdrojov na územie, z územia a cez územie zmluvnej strany a

e) oneskorenia v správe takýchto predpisov.

3. Zníženie regulačných bariér môže mať najmä takúto formu:

a) revidovanie predpisov,

b) vyňatie špecifických telekomunikačných zdrojov z uplatnenia týchto predpisov počas používania takýchto zdrojov na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrof,

c) prednostné colné vybavenie telekomunikačných zdrojov na použitie pri zmiernení a odstraňovaní následkov katastrof v súlade s týmito predpismi,

d) uznanie zahraničného typového schválenia telekomunikačných zariadení alebo prevádzkových licencií,

e) urýchlená revízia telekomunikačných zdrojov na použitie pri zmiernení a odstraňovaní následkov katastrof v súlade s týmito predpismi a

f) dočasné vzdanie sa týchto predpisov na použitie telekomunikačných zdrojov pri zmiernení a odstraňovaní následkov katastrof.

4. Každá zmluvná strana na požiadanie ktorejkoľvek inej zmluvnej strany a do rozsahu povoleného jej vnútroštátnymi právnymi predpismi bude napomáhať tranzit personálu, zariadení, materiálov a informácií zapojených do používania telekomunikačných zdrojov na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrof na územie, z územia a cez svoje územie.

5. Každá zmluvná strana oznámi prevádzkovému koordinátorovi a ostatným zmluvným stranám priamo alebo prostredníctvom prevádzkového koordinátora

a) opatrenia prijaté podľa tohto dohovoru na zníženie alebo odstránenie takýchto regulačných bariér,

b) postupy, ktoré sú podľa tohto dohovoru k dispozícii zmluvným stranám, ostatným štátom, neštátnym subjektom alebo medzivládnym organizáciám na vyňatie špecifických telekomunikačných zdrojov používaných na zmiernenie a odstraňovanie následkov katastrof z uplatnenia takýchto predpisov, prednostné colné vybavenie alebo urýchlenú revíziu takýchto zdrojov v súlade s použiteľnými predpismi, akceptáciu zahraničného typového schválenia takýchto zdrojov alebo dočasné vzdanie sa predpisov inak použiteľných pre takéto zdroje a

c) možné lehoty, podmienky a obmedzenia súvisiace s použitím takýchto postupov.

6. Prevádzkový koordinátor bude pravidelne a urýchlene poskytovať zmluvným stranám, ostatným štátom, neštátnym subjektom a medzinárodným organizáciám aktualizovaný výpis takýchto opatrení, ich rozsah a možné lehoty, podmienky a obmedzenia súvisiace s ich použitím.

7. Žiadne ustanovenie v tomto článku neumožňuje porušovanie alebo zrušenie záväzkov a zodpovedností uložených vnútroštátnymi právnymi predpismi, medzinárodným právom alebo mnohostrannými alebo dvojstrannými dohodami vrátane záväzkov a zodpovedností týkajúcich sa colných a vývozných kontrol.

Článok 10

Vzťah k iným medzinárodným zmluvám

Tento dohovor sa nedotýka práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú z iných medzinárodných zmlúv alebo z medzinárodného práva.

Článok 11

Riešenie sporov

1. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru, zmluvné strany v spore budú navzájom rokovať, aby vyriešili spor. Takéto rokovanie začne ihneď po písomnom oznámení doručenom jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane o existencii sporu podľa tohto dohovoru. Zmluvná strana, ktorá robí takéto písomné oznámenie o existencii sporu, bez odkladu doručí kópiu takéhoto vyhlásenia depozitárovi.

2. Ak spor medzi zmluvnými stranami nemožno vyriešiť do šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia písomného vyhlásenia zmluvnej strane v spore, zmluvné strany v spore môžu požiadať akúkoľvek inú zmluvnú stranu, štát, neštátny subjekt alebo medzivládnu organizáciu, aby použila svoje dobré služby na uľahčenie vyriešenia sporu.

3. Ak žiadna zmluvná strana nepožiada o dobré služby inú zmluvnú stranu, štát, neštátny subjekt alebo medzivládnu organizáciu alebo ak uplatnenie dobrých služieb nezabezpečí vyriešenie sporu do šiestich (6) mesiacov po vznesení požiadavky o takéto dobré služby, ktorákoľvek zmluvná strana v spore môže

a) požiadať, aby sa spor predložil záväznej arbitráži, alebo

b) predložiť spor Medzinárodnému súdnemu dvoru na rozhodnutie pod podmienkou, že obe zmluvné strany v spore v čase podpisu, ratifikácie alebo prístupu k tomuto dohovoru alebo kedykoľvek neskôr akceptovali jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora v takýchto sporoch.

4. V prípade, že príslušné zmluvné strany v spore požadujú, aby sa spor predložil záväznej arbitráži a predložia spor Medzinárodnému súdnemu dvoru na rozhodnutie, predloženie Medzinárodnému súdnemu dvoru bude mať prioritu.

5. V prípade sporu medzi zmluvnou stranou požadujúcou telekomunikačnú pomoc a neštátnym subjektom alebo medzivládnou organizáciou s ústredím alebo so sídlom mimo územia tejto zmluvnej strany ohľadne poskytovania telekomunikačnej pomoci podľa článku 4 môže nárok neštátneho subjektu alebo medzinárodnej organizácie priamo prevziať zmluvná strana, na ktorej území má neštátny subjekt alebo medzinárodná organizácia ústredie alebo sídlo, ako nárok štátu voči štátu podľa tohto článku pod podmienkou, že takéto prevzatie nie je nezlučiteľné s akoukoľvek inou dohodou medzi zmluvnou stranou a neštátnym subjektom alebo medzivládnou organizáciou zapojenou do sporu.

6. Pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení tohto dohovoru alebo prístupe k nemu môže štát vyhlásiť, že sa nepovažuje byť viazaný niektorým alebo oboma postupmi riešenia sporov stanovenými v odseku 3. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané postupmi riešenia sporov uvedenými v odseku 3 voči zmluvnej strane, pre ktorú je takéto prehlásenie platné.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti

1. Tento dohovor bude otvorený na podpis všetkým štátom, ktoré sú členmi Organizácie Spojených národov alebo Medzinárodnej telekomunikačnej únie na Medzivládnej konferencii o núdzových telekomunikáciách v Tampere 18. júna 1998 a potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku, od 22. júna 1998 do 21. júna 2003.

2. Štát môže vyjadriť svoj súhlas byť viazaný týmto dohovorom

a) podpisom (konečným podpisom),

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia a následne uložením ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo

c) uložením listiny o prístupe.

3. Dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe alebo po konečnom podpise tridsiatich štátov.

4. Pre každý štát, ktorý podpíše s konečnou platnosťou alebo uloží ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, schválení alebo prístupe po tom, ako bola splnená požiadavka stanovená v odseku 3 tohto článku, dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po dni konečného podpisu alebo vyjadrenia súhlasu byť ním viazaný.

Článok 13

Zmeny

1. Zmluvná strana môže navrhnúť zmeny tohto dohovoru predložením takýchto zmien depozitárovi, ktorý ich rozošle ostatným zmluvným stranám na schválenie.

2. Zmluvné strany oznámia depozitárovi svoj súhlas alebo nesúhlas s takýmito navrhovanými zmenami do stoosemdesiatich (180) dní od ich prijatia.

3. Každá zmena po schválení dvoma tretinami všetkých zmluvných strán bude tvoriť protokol, ktorý bude u depozitára otvorený na podpis pre všetky zmluvné strany.

4. Protokol nadobudne platnosť takým istým spôsobom ako tento dohovor. Pre každý štát, ktorý podpíše protokol s konečnou platnosťou alebo uloží ratifikačnú listinu, listinu o prijatí, schválení alebo prístupe po tom, ako boli splnené požiadavky na nadobudnutie platnosti protokolu, protokol nadobudne platnosť pre takýto štát tridsiatym dňom po dni konečného podpisu alebo vyjadrenia súhlasu byť ním viazaný.

Článok 14

Výhrady

1. Zmluvná strana môže urobiť výhrady pri konečnom podpise, ratifikácii alebo prístupe k tomuto dohovoru alebo pri akejkoľvek zmene.

2. Zmluvná strana môže kedykoľvek odvolať svoju výhradu písomným oznámením depozitárovi. Takéto odvolanie výhrady nadobudne účinnosť ihneď doručením oznámenia depozitárovi.

Článok 15

Výpoveď

1. Zmluvná strana môže vypovedať tento dohovor písomným oznámením depozitárovi.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť deväťdesiatym dňom po dni doručenia písomného oznámenia.

3. Na žiadosť vypovedajúcej zmluvnej strany sa všetky kópie zoznamov príslušných orgánov a prijatých opatrení a postupov na znižovanie regulačných opatrení poskytnuté ktoroukoľvek zmluvnou stranou vypovedajúcou tento dohovor prestanú používať odo dňa účinnosti výpovede.

Článok 16

Depozitár

Depozitárom tohto dohovoru bude generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 17

Autentické texty

Pôvodné vyhotovenie tohto dohovoru, ktorého arabský, čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako autentické, bude uložené u depozitára. Iba anglický, francúzsky a španielsky autentický text bude k dispozícii na podpis v Tampere 18. júna 1998. Depozitár pripraví autentické texty v arabčine, čínštine a ruštine hneď, ako to bude možné.

Anglické znenie textu