Zákon č. 91/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 41/2005
Platnosť od 12.03.2005
Účinnosť od 01.02.2009