Vyhláška č. 9/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z.

Čiastka 6/2005
Platnosť od 14.01.2005 do30.04.2013
Účinnosť od 15.01.2005 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. januára 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z. sa mení takto:

§ 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Podrobnosti o výške poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania a o osobách, od ktorých sa bude vyberať poplatok

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3 zákona ako jednorazovú platbu najviac

a) 20 % z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie najviac na obdobie šesť mesiacov,

b) 30 % z mesačnej mzdy alebo z mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2005.


Ľudovít Kaník v. r.