Oznámenie č. 88/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 39/2005
Platnosť od 11.03.2005 do30.06.2011
Účinnosť do 30.06.2011
Zrušený 181/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2005 s výnimkou § 8 ods. 3 písm. e) a § 10 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 473/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. novembra 2007.

88

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 1. marca 2005 č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výnos určuje oprávnené osoby, ktorým možno dotácie poskytnúť, účel, na ktorý možno dotácie poskytnúť, rozsah a spôsob poskytovania dotácií a ďalšie podmienky poskytovania dotácií.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2005 s výnimkou § 8 ods. 3 písm. e) a § 10 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2005.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.