Oznámenie č. 83/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz

Čiastka 37/2005
Platnosť od 09.03.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2005.

83

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a zákona č. 607/2004 Z. z. a na vykonanie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

výnos zo 14. februára 2005 č. 1650/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz.

Týmto výnosom sa ustanovuje spôsob označovania a umiestnenia ušnej značky u oviec a kôz.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 8/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.