Oznámenie č. 80/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 36/2005
Platnosť od 05.03.2005

80

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 28. februára 2005 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 z 10. decembra 2004 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 16. decembra 2004 uzavretá medzi Asociáciou bánk

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 21. decembra 2004 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 z 11. januára 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2005 z 18. januára 2005 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 20. januára 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2005 z 9. februára 2005 uzavretá podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov medzi zástupcami za štát určenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 10. februára 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov Slovenskej republiky.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretá medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 z 29. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2004 z 12. mája 2004 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

11. Dodatok č. 1 z 21. decembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2004 – 2006 z 8. januára 2004 uzavretej medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

12. Dodatok č. 4 z 22. decembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.