Vyhláška č. 74/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Čiastka 33/2005
Platnosť od 01.03.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 01.03.2005 do31.12.2008
Zrušený 615/2008 Z. z.

74

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. februára 2005,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie február 2005.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 236/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.


Príloha k vyhláške č. 74/2005 Z. z.

VZOR

SPOTREBNÁ DAŇ Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Vzor 01