Vyhláška č. 71/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva

Čiastka 33/2005
Platnosť od 01.03.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 01.03.2005 do31.12.2008
Zrušený 613/2008 Z. z.

71

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. februára 2005,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie február 2005.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 235/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.


Príloha k vyhláške č. 71/2005 Z. z.

VZOR

SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA

Vzor 01