Zákon č. 69/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 32/2005
Platnosť od 26.02.2005
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, a 4. bodu v čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona.