Oznámenie č. 67/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100

Čiastka 31/2005
Platnosť od 25.02.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

67

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos zo 17. januára 2005 č. 3372/2004-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 241/2004 Z. z.) v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1907/2004-100 (oznámenie č. 476/2004 Z. z.).

Týmto výnosom sa preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušný právny akt Európskej únie, ktorý ustanovuje metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu množstva cínu v konzervovaných potravinách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 3/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z februára 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.