Vyhláška č. 66/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami

Čiastka 31/2005
Platnosť od 25.02.2005 do31.07.2007
Účinnosť od 01.03.2005 do31.07.2007
Zrušený 336/2007 Z. z.

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 16. februára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z. a zákona č. 451/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za slovo „uvedené“ vkladá slovo „správne“.

2. V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „byť“ vkladá slovo „správne,“.

3. V § 3 ods. 5 sa na začiatok textu vkladá slovo „Presné“.

4. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Spôsob určenia obsahu a prípustná tolerancia obsahu jednotlivých druhov vláken vo výrobku

(1) Percentuálny obsah vláken sa určí na základe hmotnosti každého druhu vlákna v suchom stave prepočtom pomocou dohodnutých vlhkostných prirážok na výpočet materiálového zloženia. Hodnoty vlhkostných prirážok sú uvedené v prílohe č. 3.

(2) Podiel vláken vo výrobku sa ustanovuje podľa osobitného predpisu.1)

(3) Prípustná odchýlka medzi uvedeným a skutočným zložením je ± 3 % z celkovej hmotnosti každého druhu vláken uvedených v označení.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken.“.

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6.“.

6. V prílohe č. 1 sa za poradové číslo 33 vkladá poradové číslo 33a, ktoré znie:

33a Polylaktid vlákno z lineárnych
makromolekúl, ktoré majú
v reťazci najmenej 85 %
hmotných esterových
jednotiek kyseliny mliečnej
získaných z prírodných
cukrov s teplotou topenia
najmenej 135 °C.

7. V prílohe č. 3 sa za poradové číslo 33 vkladá poradové číslo 33a, ktoré znie:

33a Polylaktid 1,50.

8. Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 18/1999 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Komisie 2004/34/ES zo dňa 23. marca 2004, ktorou sa na účely prispôsobovania technickému pokroku menia prílohy I a II smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES o názvoch textílií.“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Pavol Rusko v. r.