Nariadenie vlády č. 65/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Čiastka 31/2005
Platnosť od 25.02.2005
Účinnosť od 01.03.2005 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

65

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 9 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 poslednej vete sa čiarka za slovom „neplatí“ nahrádza bodkou a slová „ak nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. b) zákona“ sa vypúšťajú. Na konci sa pripája táto veta: „Ak ide o návštevu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, úhrada za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona sa neplatí.“.

2. V § 1 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška úhrady za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím1) je 10 Sk.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní očkovacích látok označených symbolom „V" podľa § 4 ods. 3 zákona na jednom lekárskom predpise sa úhrada za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona neplatí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.