Oznámenie č. 648/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách

Čiastka 252/2005
Platnosť od 30.12.2005 do29.02.2012
Účinnosť do 29.02.2012
Zrušený 38/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem § 3 ods. 15 písm. h) a prílohy č. 1 časti H, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 495/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. septembra 2006.

648

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách.

Týmto výnosom sa upravuje spôsob odberu a prípravy kontrolných vzoriek potravín alebo surovín určených na ich výrobu a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu obsahu kontaminantov v potravinách.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem § 3 ods. 15 písm. h) a prílohy č. 1 časti H, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 26/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z januára 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.