Nariadenie vlády č. 647/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

Čiastka 252/2005
Platnosť od 30.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

647

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

2. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti veterinárnych kontrol1) produktov živočíšneho pôvodu podľa osobitných predpisov2) (ďalej len „produkt”) a ostatných produktov podľa osobitných predpisov3) určených na obchod s členskými štátmi4).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) § 23 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu v platnom znení (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ľudí pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2 písm. b) sa slová „v § 1 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.

4. Vypúšťa sa odkaz 9 vrátane poznámky pod čiarou.

5. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov“ a poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) § 23 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

27) § 3 a 23 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z.“.

9. Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré znejú:

㤠12a

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

§ 12b

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z. o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády č. 486/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 273/2004 Z. z.,

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi,

5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov v znení nariadenia vlády č. 284/2004 Z. z.,

6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 399/2004 Z. z.,

7. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov v znení nariadenia vlády č. 383/2004 Z. z.,

8. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín,

9. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 501/2003 Z. z.,

10. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 496/2003 Z. z.,

11. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 304/2004-100 z 20. februára 2004 o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností (oznámenie č. 112/2004 Z. z.).“.

10. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 292/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (Ú.v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení

smernice Rady 90/675/ EHS (Ú. v. ES L 373 31. 12. 1990),

smernice Rady 91/67/ EHS (Ú. v. ES L 46 19. 2. 1991),

smernice Rady 91/492/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/493/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/494/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/495/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 91/496/ EHS (Ú. v. ES L 268 24. 9. 1991),

smernice Rady 92/45/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),

smernice Rady 92/46/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),

smernice Rady 92/67/ EHS (Ú. v. ES L 268 14. 9. 1992),

smernice Rady 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62 15. 3. 1993),

nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Ú. v. ES L 122, 16. 5. 2003) a

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES z 21. apríla 2004, ktorou sa zrušujú určité smernice týkajúce sa hygieny potravín a zdravotných podmienok výroby a uvádzania určitých produktov živočíšneho pôvodu určených pre ľudskú spotrebu na trh, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutie Rady 95/408/ES ( Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

2. Rozhodnutie Komisie 98/470/ES z 9. júla 1998, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady 89/662/EHS, ktorá sa týka informácií o veterinárnych kontrolách (Ú. v. ES L 208, 24. 7. 1998).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.