Oznámenie č. 644/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 250/2005
Platnosť od 30.12.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

644

Oznámenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 19. decembra 2005 č. MF/027245/2005-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.