Nariadenie vlády č. 642/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Čiastka 250/2005
Platnosť od 30.12.2005 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2006
Zrušený 623/2006 Z. z.

642

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. decembra 2005,

ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 639/2004 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá označených dopravnými značkami je

a) na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tvrátane 1 100 Sk
b) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 300 Sk
c) na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 150 Sk

(2) Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy označených dopravnými značkami je

a) na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
9 000 Sk
2. nad 12,0 t 17 850 Sk
b) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
2. nad 12,0 t
2 400 Sk
3 600 Sk
c) na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
2. nad 12 t
1 000 Sk
1 700 Sk
d) na jeden deň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou
1. od 3,5 t do 12,0 t vrátane
250 Sk
2. nad 12 t 310 Sk

§ 2

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 642/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999).