Oznámenie č. 637/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska

Čiastka 248/2005
Platnosť od 30.12.2005 do31.05.2008
Účinnosť do 31.05.2008
Zrušený 178/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 503/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 2006.

637

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov, podrobnosti o poplatkoch, ich vyčísľovaní a platení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 44/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.