Oznámenie č. 632/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk

Čiastka 246/2005
Platnosť od 29.12.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

632

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38a ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2005 Z. z.

opatrenie z 20. decembra 2005 č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Toto opatrenie ustanovuje obsah a rozsah analýzy rizík, ktorú sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné vypracovať s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady na ochranu prevádzkových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou. Toto opatrenie ďalej ustanovuje, čo sa rozumie ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 44/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.