Zákon č. 621/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Čiastka 244/2005
Platnosť od 27.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006