Nariadenie vlády č. 62/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

Čiastka 29/2005
Platnosť od 24.02.2005 do31.12.2005
Účinnosť od 01.03.2005 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

OBSAH

62

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. februára 2005,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slovo „transponuje“ nahrádza slovom „preberá“.

2. V § 2 ods. 2 sa slovo „transponujú“ nahrádza slovom „preberajú“.

3. Nadpis prílohy č. 1 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE“.

4. V prílohe č. 2 časti G bode 5 sa slová „z kružnice s tesne vpísaným štvorcom“ nahrádzajú slovami „zo štvorca so stranou najmenej 6,5 cm s tesne vpísanou kružnicou“.

5. V prílohe č. 2 časti G bode 5 písm. d) sa slová „1,1 cm“ nahrádzajú slovami „1 cm“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.