617

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudne platnosť 25. decembra 2005 na základe článku 17 ods. 1.

K oznámeniu č. 617/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rumunska (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné a sociálne záujmy ich štátov, ako aj na oprávnené záujmy obchodu,

uvedomujúc si potrebu spoločného postupu v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami,

berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch a obmedzeniach a o kontrole,

v presvedčení, že úsilie zamerané na zabránenie porušovaniu colných predpisov a úsilie zamerané na presné vyberanie dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb možno vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,

berúc do úvahy existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Rumunskom,

rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953,

rešpektujúc ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach daného v New Yorku 30. marca 1961 upraveného Protokolom z roku 1972, Dohovoru o psychotropných látkach daného vo Viedni 21. februára 1971 vypracovaného pod záštitou Organizácie Spojených národov a Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami daného vo Viedni 20. decembra 1988,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

a) „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch štátov oboch zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim, ktoré sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo kontrole vykonávaných colnými orgánmi,

b) „porušenie colných predpisov“ je akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj pokus o porušenie týchto predpisov,

c) „colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Rumunsku Národný colný úrad (National Customs Authority) podriadený Národnému kontrolnému úradu (National Control Authority),

d) „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,

e) „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý dostal žiadosť o pomoc v colných otázkach,

f) „sledovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných, psychotropných látok, prekurzorov alebo látok, ktoré ich nahrádzajú, a chránených druhov rastlín a živočíchov boli prepustené z území, cez územia alebo na územia štátov zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov v záujme zistenia osôb zúčastnených na nezákonnom obchodovaní s týmto tovarom,

g) „informácie“ zahŕňajú okrem iného správy, záznamy, doklady, písomnosti, a to aj v elektronickej forme a taktiež ich overené kópie,

h) „osobné údaje“ sú údaje vzťahujúce sa na zistenú totožnosť alebo možnosť zistenia totožnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

i) „osoba“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba.

Článok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany si prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody navzájom poskytnú pomoc

a) v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov,

b) v záujme zabezpečenia presného vymeriavania cla, daní a iných platieb,

c) v záujme uľahčovania a urýchľovania pohybu cestujúcich a tovaru,

d) v záujme predchádzania, zisťovania a odhaľovania prípadov porušovania colných predpisov,

e) v prípadoch doručovaní dokumentov alebo oznamovaní rozhodnutí týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov,

f) pri výmene technických skúseností s cieľom podporovať prácu colných orgánov.

2. Pomoc podľa tejto dohody sa bude poskytovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností dožiadaného colného orgánu. V prípade potreby môže colný orgán požiadať o súčinnosť iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.

3. Táto dohoda sa netýka medzinárodných dohovorov alebo zmlúv, ktorých účastníkmi sú zmluvné strany.

Článok 3

Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami

Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany v rámci svojej právomoci a svojich možností vykoná dohľad nad

a) pohybom osôb, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili colné predpisy štátu dožadujúcej zmluvnej strany alebo sú podozrivé z porušovania colných predpisov, najmä tie osoby, ktoré vstupujú alebo vystupujú z územia štátu dožiadanej zmluvnej strany,

b) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia colného orgánu druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia svojho štátu,

c) všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje podozrenie, že sa používajú na porušenie colných predpisov druhej zmluvnej strany,

d) miestami používanými na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Postup proti nezákonnému obchodu s niektorými druhmi tovaru

Colné orgány zmluvných strán si navzájom bez meškania z vlastného podnetu alebo na požiadanie, po konzultácii a koordinácii s príslušnými orgánmi, poskytnú potrebné informácie o činnostiach, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov jednej zo zmluvných strán, týkajúce sa pohybu a prepravy predovšetkým

a) omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov,

b) chránených druhov rastlín a živočíchov,

c) zbraní, streliva a výbušnín,

d) citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom osobitnej kontroly v súlade s medzinárodnými dohodami, mnohostrannými dohovormi a príslušnými záväzkami vo vzťahu k zákazu šírenia jadrových zbraní, ktorých sú zmluvné strany členmi,

e) umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotu pre jednu zo zmluvných strán,

f) jedov alebo látok, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí,

g) tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb, predovšetkým prepravy alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

Článok 5

Sledovaná dodávka

1. Zmluvné strany prijmú v rámci svojich možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi nevyhnutné opatrenia, ktoré im umožnia náležite využiť sledovanú dodávku, na účely zistenia totožnosti osôb zapojených do nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok, prekurzorov alebo chránených druhov rastlín a živočíchov a prijatia právnych opatrení proti nim.

2. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať jednotlivo pre každý prípad a v prípade potreby v súlade s akýmikoľvek úpravami alebo dohodami, ktoré mohli byť dosiahnuté v konkrétnom prípade. Ak je to nevyhnutné a je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, môžu sa vziať do úvahy uzavreté finančné úpravy a dohody medzi oboma zmluvnými stranami.

3. Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka môžu byť na základe vzájomného súhlasu príslušných orgánov zadržané alebo môže byť povolené pokračovanie prepravy takýchto zásielok s obsahom omamných a psychotropných látok v neporušenej forme, alebo sa môžu zhabať alebo čiastočne, prípadne úplne vymeniť.

Článok 6

Poskytovanie informácií

1. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho

a) vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb, a najmä informácie, ktoré pomôžu určiť colnú hodnotu tovaru na colné účely a zistiť jeho zaradenie podľa colného sadzobníka,

b) uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze, vývoze a tranzite,

c) použitia pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o obchodných výhodách uzavretých jednou zmluvnou stranou alebo obidvoma zmluvnými stranami.

2. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú akékoľvek informácie o tom,

a) či tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a do akého colného režimu, ak bol nejaký, bol tovar prepustený,

b) či tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a do akého colného režimu, ak bol nejaký, bol tovar prepustený,

c) či tovar, ktorému sa udelila výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol náležite dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany; chápe sa to tak, že sa zároveň poskytne informácia o akýchkoľvek vykonaných colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený.

3. Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu druhej zmluvnej strany informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov, týkajúce sa hlavne

a) fyzických osôb alebo právnických osôb, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b) pohybu tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom porušovania colných predpisov,

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že sa použili na porušenie colných predpisov druhej zmluvnej strany,

d) nových spôsobov a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,

e) miest používaných na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.

4. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať ju v rámci svojej právomoci a svojich možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na území jeho štátu a pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.

5. Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu druhej zmluvnej strany informácie vrátane správ, záznamov z evidencie alebo overené kópie dokumentov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa môžu porušiť colné predpisy tejto zmluvnej strany.

6. Na základe žiadosti colného orgánu jednej zo zmluvných strán budú kópie spisov, dokladov a iných materiálov náležite overené. Colné orgány budú požadovať originály informácií vrátane spisov a dokladov iba v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce. Poskytnuté originály informácií vrátane spisov a dokladov budú vrátené pri najbližšej príležitosti.

7. Informácie poskytnuté podľa tejto dohody môže nahradiť informácia v elektronickej forme podaná v akejkoľvek podobe na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité informácie týkajúce sa výkladu alebo použitia týchto informácií.

Článok 7

Forma a obsah žiadosti o poskytnutie pomoci

1. Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody sa vyhotovuje v písomnej forme. Informácie a doklady nevyhnutné na jej vybavenie sa priložia k žiadosti. V naliehavej situácii sa môže prijať ústna žiadosť, ktorá musí byť bez meškania písomne potvrdená.

2. Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku obsahuje tieto informácie:

a) označenie dožadujúceho colného orgánu,

b) požadované opatrenie,

c) predmet a účel žiadosti,

d) vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa na prípad vzťahujú,

e) presné a podrobné údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,

f) zhrnutie relevantných skutočností, ktoré sa týkajú prípadu,

g) vzťah medzi obsahom žiadosti o poskytnutie pomoci a záležitosťou, ktorej sa to týka.

3. Žiadosť sa predkladá v úradnom jazyku štátu dožiadanej zmluvnej strany alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.

4. Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám podľa odsekov 2 a 3, dožiadaný colný orgán môže požadovať jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.

Článok 8

Úradné zisťovanie

1. Colný orgán jednej zmluvnej strany začne na žiadosť colného orgánu druhej zmluvnej strany úradné zisťovanie týkajúce sa činností, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi platnými na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky zisťovania sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.

2. Tieto zisťovania sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.

3. Dožiadaný colný orgán môže na požiadanie povoliť, aby úradníci dožadujúceho colného orgánu boli prítomní na území štátu dožiadanej zmluvnej strany vrátane ich prítomnosti pri úradnom zisťovaní, keď jeho úradníci zisťujú porušenie colných predpisov, ktoré je v záujme dožadujúceho colného orgánu.

4. Úradníci dožadujúceho colného orgánu môžu vystupovať na území štátu dožiadanej zmluvnej strany v súlade s touto dohodou výhradne v poradnej funkcii. Títo úradníci nebudú mať povolené aktívne sa zúčastňovať na úradnom zisťovaní alebo používať akúkoľvek zákonnú alebo vyšetrovaciu právomoc, ktorú majú úradníci dožiadaného colného orgánu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

5. Dožadujúci colný orgán, ak o to požiada, bude oboznámený o čase a mieste úkonu, ktorý sa vykoná na základe žiadosti, tak, aby úkon mohol byť koordinovaný.

6. Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú oprávnení zisťovať porušenie colných predpisov, môžu žiadať, aby dožiadaný colný orgán prešetril príslušné účtovné záznamy, evidencie a iné doklady alebo dátové súbory a poskytol z nich kópie alebo poskytol akékoľvek informácie vzťahujúce sa na porušenie colných predpisov.

7. V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa úradníci colného orgánu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.

Článok 9

Použitie informácií a dokumentov

1. Informácie a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sa môžu použiť len na účely uvedené v tejto dohode vrátane ich použitia v súdnom alebo správnom konaní. Také informácie alebo iné oznámenia sa môžu použiť na iné účely než na účely uvedené v tejto dohode len s predchádzajúcim písomným súhlasom dožiadaného colného orgánu a po splnení podmienok a obmedzení, ak sa uplatňujú.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na informácie, ktoré sa týkajú porušenia predpisov vzťahujúcich sa na omamné a psychotropné látky. Také informácie môžu byť poskytnuté orgánom dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné za boj proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami. Tieto informácie však nebudú poskytnuté tretím krajinám.

3. Všetky informácie poskytnuté v akejkoľvek forme v rámci tejto dohody majú dôvernú povahu. Budú predmetom služobného tajomstva a budú chránené takým istým spôsobom ako rovnaký druh informácií a dokumentov podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.

4. Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a v rozsahu tejto dohody použiť informácie a písomnosti získané zo svojich správ, svedectiev a záznamov počas ich úradného zisťovania alebo pri súdnom a správnom konaní.

5. Použitie takých informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, budú určené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

6. Ak články 9 a 10 tejto dohody neustanovujú inak, dohoda nebráni uskutočňovaniu opatrení Európskeho spoločenstva, ktoré upravujú výmenu informácií v colných otázkach medzi príslušnými orgánmi Komisie Európskych spoločenstiev a colnými orgánmi štátov zmluvných strán, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Európskeho spoločenstva.

Článok 10

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté podľa tejto dohody možno použiť iba na účely stanovené v žiadosti o poskytnutie pomoci. Poskytnutie bude podliehať akýmkoľvek podmienkam, ktoré určí dožiadaný colný orgán. Osobné údaje budú dôverné a chránené podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných na území zmluvnej strany, ktorej colný orgán ich prijal.

Článok 11

Doručovanie a oznamovanie

Dožiadaný colný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí alebo oznámi fyzickým osobám s trvalým bydliskom alebo právnickým osobám so sídlom na území jeho štátu všetky dokumenty a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody, ktoré vydal dožadujúci colný orgán.

Článok 12

Znalci a svedkovia

1. Na žiadosť colného orgánu jednej zmluvnej strany colný orgán druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystúpili ako znalci a svedkovia pri súdnych alebo správnych konaniach týkajúcich sa porušovania colných predpisov prejednávaných na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany a predložili predmety, listiny a iné doklady alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné pri týchto konaniach. Títo úradníci poskytnú svedectvo o skutočnostiach, ktoré zistili pri výkone svojich povinností.

2. Žiadosť na vystúpenie úradníka colného orgánu ako svedka alebo znalca bude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na územiach štátov zmluvných strán.

3. Žiadosť na vystúpenie úradníka colného orgánu ako svedka alebo znalca bude presne stanovovať, v akom prípade a v akom rozsahu bude tento úradník vystupovať.

4. Dožadujúci colný orgán je povinný prijať potrebné opatrenia na ochranu a osobnú bezpečnosť úradníkov colného orgánu počas ich prítomnosti na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany podľa odseku 1 tohto článku. Dopravu a náklady spojené s pobytom týchto úradníkov uhradí dožadujúci colný orgán.

5. Úradníci colného orgánu, ktorí majú vystúpiť ako svedkovia alebo znalci, majú právo odmietnuť poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je toto právo obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch ich štátu.

Článok 13

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru, že vybavenie žiadosti o pomoc by mohlo spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti alebo iných podstatných záujmov jeho štátu alebo by spôsobilo porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva, alebo by bolo v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi, môže zamietnuť poskytnutie takejto pomoci úplne alebo ju poskytnúť čiastočne, alebo ju poskytnúť po splnení určitých podmienok alebo požiadaviek.

2. Ak colný orgán jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť colnému orgánu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Vyhovenie takejto žiadosti sa posúdi podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.

3. Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie a dôvody odmietnutia sa neodkladne písomne oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.

Článok 14

Náklady

1. Colné orgány zmluvných strán sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov na znalcov, svedkov a tlmočníkov, ktorí nie sú zamestnancami štátnych orgánov.

2. Ak si vybavenie žiadosti vyžiada podstatné a mimoriadne náklady, colné orgány sa dohodnú na určení požiadaviek a podmienok, za akých bude žiadosť vybavená, ako aj na spôsobe, akým budú tieto náklady uhradené.

Článok 15

Vykonávanie

1. Vykonávanie tejto dohody zabezpečujú colné orgány zmluvných strán. Colné orgány sa navzájom dohodnú na praktickej stránke a podrobnostiach vykonávania tejto dohody.

2. Colné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť, že ich útvary poverené úradným zisťovaním budú v priamom vzájomnom styku.

Článok 16

Územné uplatňovanie

Táto dohoda sa uplatňuje na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Rumunska.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiaty deň po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

3. Konania podľa tejto dohody prebiehajúce v čase ukončenia platnosti tejto dohody budú ukončené v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

4. Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou a nadobudnú platnosť podľa postupu uvedeného v odseku 1 tohto článku.

Dané v Bratislave 16. novembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, rumunskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Gönczöl v. r.

Za vládu

Rumunska: Tudor Tănăsescu v. r.