Oznámenie č. 616/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 241/2005
Platnosť od 24.12.2005
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 14 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007

616

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004 -74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I bodov 14 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

81

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Referent: Ing. Mária Horváthová, tel.: 02/59 58 34 85 Číslo: MF/26670/2005-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/ 2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v odseku 1, na ktoré sa vzťahuje § 17a zákona a na osoby, na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova ustanovená osobitnými predpismi.2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.).

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 580/2005 Z. z.).

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003 č. 24501/ 2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 567/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 22502/ 2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 734/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ ods. 7“.

4. V § 10 ods.16 sa vypúšťajú slová „ 419 – Zmeny základného imania“ a na konci sa pripája táto veta: „Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vznikajúci pri vklade podniku alebo jeho časti sa u prijímateľa vkladu účtuje so súvzťažným zápisom na účet 015 – Goodwill.“.

5. V § 11 ods. 4 sa slová „413 – Ostatné kapitálové fondy“ nahrádzajú slovami „648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.

7. V § 14 ods. 8 sa za slovom „obchodovanie“ vypúšťa čiarka a slová „a ak účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou a nemá v nich ani podstatný vplyv, zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní v týchto účtovných jednotkách“.

8. V § 14 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky a nie sú cenným papierom alebo podielom v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Ak reálna hodnota týchto cenných papierov a podielov je nižšia ako jeho účtovná hodnota, zníženie hodnoty sa účtuje podľa § 18 ods. 3.“.

Doterajšie odseky 11 až 17 sa označujú ako odseky 12 až 18.

9. V § 14 ods. 16 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

10. V § 14 ods. 18 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

11. V § 18 odsek 1 znie:

(1) Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku. Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

13. V § 18 odsek 6 znie:

(6) Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.“.

14. § 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Opravné položky k majetku sa tvoria na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov, na ktorom sa účtuje spotreba majetku, trvalé zníženie hodnoty majetku alebo pri majetku vlastnej výroby na ťarchu účtu účtovej skupiny 61 – Zmena stavu zásob. Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu vzniku trvalého zníženia hodnoty sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku alebo vecne príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku. Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu zániku opodstatnenosti zníženia hodnoty majetku sa účtuje v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku.“.

15. V § 19 ods. 8 sa za písmeno v) vkladá nové písmeno w), ktoré znie:

w) vypustené emisie do ovzdušia,“.

Doterajšie písmeno w) sa označuje ako písmeno x).

16. V § 19 odsek 9 znie:

(9) Rezerva na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzku. Zrušenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje v prospech účtu 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo 668 – Ostatné finančné výnosy.“.

17. V § 20 ods. 8 sa za slovom „majetku“ vypúšťa bodkočiarka a slová „obdobne sa účtuje o odpisoch v účtovníctve nájomcu v prípadoch uvedených v § 40“.

18. V § 21 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

19. V § 22 odsek 6 znie:

(6) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo spotrebované zásoby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, ktorý sa účtuje podľa § 33 ods. 4 alebo podľa § 78 ods. 4.“.

20. V § 24 ods. 3 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ ods. 7“.

21. V § 24 ods. 5 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

22. § 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29

Účtovanie v konkurze a v reštrukturalizácii

(1) Pri uzavieraní účtovných kníh z dôvodu konkurzu alebo reštrukturalizácie16) podľa § 16 ods. 4 písm. d) zákona sa zostatky tých účtov časového rozlíšenia, rezerv a opravných položiek, ktoré konkurzom alebo reštrukturalizáciou stratili opodstatnenosť preúčtujú na účty pohľadávok a záväzkov, alebo na účty nákladov a výnosov podľa vecnej povahy.

(2) Na základe reštrukturalizačného plánu potvrdeného uznesením súdu16a) sa v účtovníctve účtovnej jednotky upravuje vznik, zmena alebo zánik jej záväzkov. Zníženie výšky záväzku alebo zánik záväzku sa účtuje na ťarchu príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 688 - Ostatné mimoriadne výnosy. Záväzky, ktoré sa nenachádzajú v účtovníctve, ale preukázateľne patria účtovnej jednotke na základe schváleného zoznamu pohľadávok sa účtujú v prospech vecne príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 120 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.“.

23. V § 30a ods. 1 písm. a) sa nad slovom „nájmu“ odkaz „16a)“ nahrádza odkazom „16b)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 16b.

24. § 30a sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

(15) Istina u nájomcu z dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu stanoví podľa odseku 1 písm. c), ak ide o finančný prenájom od zahraničného prenajímateľa, ktorý neurčuje rozdelenie dohodnutých platieb na istinu a finančný výnos.“.

25. Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30b

Účtovanie o emisných kvótach

(1) V účtovnej jednotke, ktorej je bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót na účet kvót podľa osobitného predpisu,19b) sa tieto emisné kvóty účtujú v deň ich pripísania v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou podľa § 25 zákona. Emisné kvóty sa účtujú na ťarchu vytvoreného účtu v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok, napríklad účtu 254 – Emisné kvóty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.

(2) Nakúpené emisné kvóty sa účtujú na účte 254 – Emisné kvóty v obstarávacej cene. Obstarávanie emisných kvót sa účtuje na účte 259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku. Predaj emisných kvót sa účtuje v prospech účtu 254 – Emisné kvóty so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely. Výnos z predaja emisných kvót sa účtuje na účte 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov.

(3) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá vypúšťa emisie19b) do ovzdušia, vytvorí rezerva na vypustené emisie do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého dňa príslušného kalendárneho roka do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a hodnoty emisných kvót, ktoré si účtovná jednotka určí na odovzdanie podľa osobitného predpisu.19b) Ak účtovná jednotka nemá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka dostatočné množstvo emisných kvót na odovzdanie podľa osobitného predpisu,19b) použije sa na ocenenie chýbajúceho množstva emisných kvót pri tvorbe rezervy odhadná suma potrebná na obstaranie emisných kvót. Vytvorená rezerva sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy.

(4) V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá vypúšťa emisie do ovzdušia upravené osobitným predpisom,19b) sa zúčtujú bezodplatne pridelené emisné kvóty. Zúčtovanie časového rozlíšenia sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pridelených emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.19b).

(5) Ku dňu odovzdania emisných kvót podľa osobitného predpisu19b) sa účtuje o vzniku záväzku v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy. Výška záväzku sa účtuje v sume násobku overeného množstva emisií vypustených do ovzdušia a hodnoty emisných kvót, ktoré účtovná jednotka si určila na odovzdanie podľa osobitného predpisu.19b) Rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Zároveň sa účtuje zánik záväzku na ťarchu účtu 325 – Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 254 – Emisné kvóty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

19b) Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.

26. V § 32 ods. 2 prvej vete sa za slovom „štátu“ vypúšťa čiarka a slová „obce alebo vyššieho územného celku“.

27. V § 33 ods.1 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Zníženie hodnoty stavby v období prechodného užívania stavby23a) a v období dočasného užívania stavby23b) sa účtuje podľa § 18. Po uvedení stavby do užívania23c) sa toto zníženie hodnoty upraví v odpisovom pláne a zúčtuje sa opravná položka v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a, 23b a 23c znejú:

23a) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

23b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

23c) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.

28. V § 33 odsek 4 znie:

(4) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods. 12. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy. Majetok nadobudnutý štátnym podnikom delimitáciou sa účtuje na príslušný účet majetku a v prospech účtu 411 – Základné imanie.“.

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

30. V § 34 ods. 1 sa vypúšťajú slová „úroky a“.

31. V § 42 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. c), d) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a e)“.

32. V § 44 ods. 8 posledná veta znie:

„Pri kŕdli sliepok určených na znášanie konzumných vajec sa účtuje tvorba opravnej položky počas produkčného cyklu do času jeho vyradenia podľa § 23 ods.1.“.

33. Poznámky pod čiarou k odkazom 31 a 32 znejú:

31) Napríklad zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

32) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

34. V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu.30aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:

30aa) Napríklad zákon č. 595/2004 Z .z. v znení neskorších predpisov.“.

35. V § 52 ods. 3 sa za slovom „zamestnancom“ vypúšťa čiarka a slová „akcionárom pri výplate dividend“.

36. V § 59 odsek 6 znie:

(6) Na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet. V prospech účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov, členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu.“.

37. V § 59 odsek 14 znie:

(14) Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.“.

38. V § 59 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:

(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.“.

Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.

39. V § 60 odsek 2 znie:

(2) Na účte 451 – Rezervy zákonné sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu.30aa)“.

40. V § 72 odsek 4 znie:

(4) Na ťarchu účtu 588 – Ostatné mimoriadne náklady sa účtujú najmä náklady z dôvodu postúpenia alebo ukončenia hospodárskej činnosti , alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 597 – Prevod prevádzkových nákladov alebo účtu 598 – Prevod finančných nákladov. Na tomto účte sa účtuje v účtovníctve predávajúceho pri predaji podniku alebo jeho časti podľa § 27.“.

41. V § 73 ods. 3 sa za slovo „účtujú“ vkladá slovo „nevýznamné“ a za slová „tohto účtu“ sa vkladajú slová „sa účtuje nevýznamný“.

42. V § 74 odsek 2 znie:

(2) Zľava z ceny je súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.“.

43. V § 78 odsek 4 znie:

(4) V prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtujú výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Na tomto účte sa účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku, ak sa podľa tohto opatrenia neúčtuje inak. Účtujú sa tu aj nároky na náhradu škody alebo majetku voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Účtujú sa tu aj inventarizačné rozdiely podľa § 43.“.

44. V § 80 ods. 3 sa slová „§ 13“ nahrádzajú slovami „§ 24“.

45. V § 82 odsek 3 znie:

(3) V prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy sa účtujú najmä výnosy z dôvodu postúpenia alebo ukončenia hospodárskej činnosti, alebo zložky hospodárskej činnosti účtovnej jednotky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 69 – Prevodové účty. Na tomto účte sa účtuje v účtovníctve predávajúceho pri predaji podniku alebo jeho časti podľa § 27.“.

46. Za § 86c sa vkladá § 86d, ktorý znie:

㤠86d

(1) Na účtovanie v konkurze a vyrovnaní začatých do konca roka 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.

(2) Rezerva na brakovanie kŕdľa sliepok na znášanie konzumných vajec vytvorená do konca roka 2005 sa tvorí a použije podľa doterajších predpisov.

(3) Pri účtovnom období, ktorým je hospodársky rok, sa ustanovenia tohto opatrenia prvýkrát použijú pre účtovnú závierku zostavovanú v roku 2006 s výnimkou § 18 ods. 12 a § 19 ods. 10.

(4) Pri účtovnom období, ktorým je kalendárny rok, sa ustanovenia § 18 ods. 12 a § 19 ods. 9 prvýkrát použijú pre účtovnú závierku zostavovanú v roku 2007.

(5) Ustanovenie § 14 ods. 8, § 14 ods. 11, § 30b, § 72 ods. 4 a 82 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2006, sa prvýkrát použije pre účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2005.“.

47. Slová „cestná daň“ sa vo všetkých tvaroch v celom texte opatrenia nahrádzajú slovami „daň z motorových vozidiel“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11 decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004 -74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.) sa dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto čísla: „346, 347“.

2. V prílohe č. 1 riadku 054 sa za číslo „354“ vkladá čiarka a číslo „346, 347“.".

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I bodov 14 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií