Oznámenie č. 609/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Čiastka 240/2005
Platnosť od 23.12.2005
Účinnosť od 31.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 599/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2008.

609

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovnú jednotku, ktorou je Sociálna poisťovňa1) (ďalej len „účtovná jednotka“).

(2) Položky súvahy sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Položky výkazu ziskov a strát sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Účtovná závierka účtovnej jednotky sa predkladá podľa osobitných predpisov2).

§ 2a

Osobitné ustanovenia na účely zostavenia účtovnej závierky ku dňu, ktorý nasleduje po 1. januári 2009

(1) Údaje uvedené v účtovných výkazoch v slovenských korunách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa prepočítajú konverzným kurzom tak, že najskôr sa prepočítajú údaje v súčtových riadkoch, pričom sa postupuje od najvyššieho súčtového rádu po najnižší.

(2) V prílohe č. 3 časti II. odseku 1 sa uvádzajú aj informácie o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka a o prepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.

§ 3

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2006.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2005 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 3a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2008

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2008.

§ 3b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2009.

§ 3c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2011.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.) a opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10757/2004-74 (oznámenie č. 714/2004 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR – SÚVAHA

Vysvetlivky k Súvahe

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkladá po prvýkrát bez daňového priznania,

b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) V účtovnom výkaze sa vyplňuje obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky.

(4) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.

(5) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

(6) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

(7) V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(8) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(9) V stĺpci 1 sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.

(10) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.

(11) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov 1 a 2.

(12) V riadkoch 031 až 034 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(13) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sa vykážu v riadku

a) 039, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky voči týmto inštitúciám,

b) 092, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky voči týmto inštitúciám,

c) 041, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,

d) 093, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,

e) 042, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu,

f) 094, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu,

g) 044 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok voči združeniu je vyšší ako úhrn záväzkov voči združeniu,

h) 097 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov voči združeniu je vyšší ako úhrn pohľadávok voči združeniu,

i) 073 v stĺpci 5 ako rozdiel medzi konečnými stavmi účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti a konečnými stavmi účtov účtovej triedy 5 – Náklady z činnosti; ak je konečný stav účtov účtovej triedy 6 vyšší ako konečný stav účtov účtovej triedy 5, vykáže sa so znamienkom +; v opačnom prípade sa vykáže so znamienkom -.

(14) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykáže sa v riadku 048.

(15) V riadku 079 sa vykazuje konečný zostatok účtu 952, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(16) V riadku 080 sa vykazuje konečný zostatok účtu 954, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(17) V riadku 084 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 959, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(18) V riadku 098 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 - Iné záväzky a konečných zostatkov analytických účtov k účtom 952, 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(19) V riadku 100 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951, okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(20) V riadku 101 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231, 232 a záväzky z účtu 951, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(21) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

(1) Účtovný výkaz sa vyhotovuje ako

a) riadne podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s riadnym daňovým priznaním alebo sa predkladá po prvýkrát bez daňového priznania,

b) opravné podanie účtovného výkazu, ak sa podáva s opravným daňovým priznaním,

c) opakované podanie účtovného výkazu, ak sa podáva na základe výzvy na opravu účtovného výkazu bez zmeny v daňovom priznaní.

(2) Identifikačné číslo organizácie sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.

(4) Názvy a náplň riadkov účtovného výkazu nadväzujú priamo na príslušné účty, účtové skupiny a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu.

(5) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtovej triedy 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(6) V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(7) V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich so správnou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov.

(8) V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich s činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov.

(9) V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.

(10) V stĺpci 10 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(11) V riadku 060 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(12) Kontrolné čísla sú algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74

VZOR POZNÁMKY

Vzor

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

(2) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

e) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky,

l) krátkodobý finančný majetok,

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

n) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

p) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu.

(4) Spôsob prepočtu údajov v cudzej mene na menu euro.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

(6) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza

a) doba odpisovania,

b) použité sadzby odpisovania.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

(2) Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy a údaje o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku. Informácia o výške tvorby, zrušenia a použitia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich zvýšenia, zníženia a zrušenia.

(5) Prehľad o stave zásob, poskytnutých preddavkoch na zásoby a o opravných položkách k zásobám v členení podľa položiek súvahy s uvedením stavu opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia; ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zníženia a zrušenia.

(6) Prehľad pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v členení na pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a pohľadávky na penále, pokutách, poplatkoch a regresoch. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(7) Vývoj dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok v priebehu bežného účtovného obdobia; ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastok, úbytok a stav na konci bežného účtovného obdobia.

(8) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých fondov a položiek súvahy s uvedením stavu opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a zúčtovanie počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia.

(9) Uvádza sa aj dôvod tvorby, zníženia alebo zrušenia opravných položiek k pohľadávkam.

(10) Informácia o výške odpísaných pohľadávok počas bežného účtovného obdobia v členení podľa jednotlivých fondov a položiek súvahy.

(11) Prehľad o významných zložkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia.

(12) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(13) Údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvedie sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie alebo zníženie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezerv na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o záväzkoch so špecifikáciou stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastkov a úbytkov počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu s uvedením stavu na začiatku účtovného obdobia, tvorby a čerpania sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatku na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia.

(15) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

(16) Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého majetku.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb a činností účtovnej jednotky.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek na účte 649 - Iné ostatné výnosy.

(3) Opis a suma významných položiek finančných výnosov. Uvedie sa tu aj celková suma kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(4) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov za prijaté služby.

(5) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a ostatných nákladov. Uvedie sa aj celková suma kurzových strát; osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Uvedú sa významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. Odpísané pohľadávky sa uvedú v členení na odpísané pohľadávky na poistnom, na pokutách a penále a ostatné pohľadávky. Uvedie sa začiatočný stav, pohyb a konečný zostatok odpísaných pohľadávok.

Čl. VI

Iné aktíva a iné pasíva

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov, práva z privatizácie.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky,

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis a výška, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

Čl. VII

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

b) suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

c) údaj podľa písmen a) a b) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú, alebo ak výhoda trvá.

Čl. VIII

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

(1) Prehľad o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) podľa jednotlivých druhov zdrojov príjmov a fondov a tvorba a použitie prostriedkov jednotlivých fondov.

(2) Prehľad o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov (nákladov) správneho fondu.

Čl. IX

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o

a) dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,

b) poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením týchto zmien,

c) mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,

d) iných mimoriadnych skutočnostiach.

TABUĽKY

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 122 ods. 2 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.