Oznámenie č. 608/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska

Čiastka 240/2005
Platnosť od 23.12.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. decembra 2005.

608

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie zo 14. decembra 2005 č. MF/8338/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Národnú banku Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, o obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovnú jednotku, ktorou je Národná banka Slovenska, ktoré sú upravené osobitne a odlišne v porovnaní s úpravou pre banky a iné finančné inštitúcie, pretože postavenie a činnosti Národnej banky Slovenska sú osobitné a výlučné.

Úprava týmto opatrením vychádza z medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a jej účelom je, aby umožňovala sledovať plnenie úloh a jednotlivých cieľov Národnej banky Slovenska tak, ako sú ustanovené zákonom.

Národná banka Slovenska bude v budúcnosti svoju účtovnú závierku zostavovať na základe Príručky Európskej centrálnej banky o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk. Toto opatrenie z nej nevychádza preto, že finančné výkazy takejto účtovnej závierky, najmä súvaha, majú taký obsah, ktorý má zmysel pre národnú centrálnu banku, ktorá je súčasťou Európskej menovej únie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. decembra 2005.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.