Opatrenie č. 602/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2006

Čiastka 238/2005
Platnosť od 23.12.2005 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 596/2007 Z. z.

OBSAH