Oznámenie č. 597/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické učely

Čiastka 236/2005
Platnosť od 20.12.2005 do31.12.2006
Zrušený 577/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

597

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2004 Z. z.

opatrenie z 13. decembra 2005 č. 10/2005 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 11/2004 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely (oznámenie č. 649/2004 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 11. mája 2005 č. 2/2005 (oznámenie č. 205/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 42/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.