Oznámenie č. 596/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Čiastka 236/2005
Platnosť od 20.12.2005 do31.12.2006
Zrušený 552/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

596

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. decembra 2005 č. 9/2005 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 10/2004 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely (oznámenie č. 648/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 42/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.