Oznámenie č. 594/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach

Čiastka 236/2005
Platnosť od 20.12.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

594

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 12 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. decembra 2005 č. 7/2005, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2004 o zatrieďovaní majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk, o úprave ich ocenenia, o tvorbe a rušení rezerv a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 673/2004 Z. z.).

Týmto opatrením sa vypúšťa doterajší spôsob úpravy ocenenia majetku a záväzkov bánk a pobočiek zahraničných bánk v nadväznosti na záväznosť medzinárodného účtovného štandardu č. 39 od 1. januára 2006, ktorý je súčasťou nariadenia Európskeho parlamentu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 41/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.