Nariadenie vlády č. 59/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

Čiastka 28/2005
Platnosť od 21.02.2005 do31.01.2006
Účinnosť od 21.02.2005 do31.01.2006
Zrušený 321/2002 Z. z.

59

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. februára 2005

o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky nariaďuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie upravuje rozhodovacie postupy a činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) pri zakročovaní proti lietadlám, ktoré sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky pohybujú v rozpore so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) alebo s medzinárodnou zmluvou a nereagujú na pokyny príslušných orgánov riadenia letovej prevádzky na zmenu dráhy letu alebo pristátia na určenom letisku alebo ohrozujú bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky.1)

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na ochranu a obranu letísk a leteckých pozemných zariadení.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) vzdušným objektom lietadlo podľa osobitného predpisu2) a iný neidentifikovaný vzdušný prostriedok ohrozujúci bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky,

b) činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky konanie uvedené v osobitnom predpise,3)

c) narušiteľom vzdušného priestoru vzdušný objekt, ktorý bez predchádzajúceho súhlasu kompetentných orgánov prenikol do vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky pohybuje podľa schváleného letového plánu, ale nedodržuje stanovený režim letu a na pokyny a príkazy odovzdávané posádke vzdušného objektu príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo na signály pohotovostného lietadla nereaguje alebo ich odmieta plniť,

d) narušiteľom režimu letu vzdušný objekt, ktorý vybočil z priestoru plánovanej činnosti bez oznámenia tejto skutočnosti príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, chýb v činnosti posádky a pozemných orgánov alebo nesprávnej činnosti rádiotechnického zariadenia, ale plní okamžite a presne pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,

e) príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky poskytovateľ letových prevádzkových služieb podľa pravidiel lietania pre civilné letectvo4) alebo poskytovateľ letových prevádzkových služieb a riadenia letov štátnych lietadiel,5)

f) pohotovostným lietadlom lietadlo pohotovostných síl a prostriedkov vzdušných síl ozbrojených síl vyčlenených na zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky.6)

§ 3

Kategórie narušiteľa vzdušného priestoru

Kategórie narušiteľa vzdušného priestoru:

a) podozrivý – v prípade zistenia vzdušného objektu, ktorý má neurčité úmysly alebo ktorý realizuje dve uvedené činnosti alebo viac uvedených činností:

1. porušil schválený letový plán,

2. nevykonáva alebo nereaguje na pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo posádky pohotovostného lietadla,

3. náhle mení parametre letu,

4. vykonáva rádiovú komunikáciu s neúmernými prestávkami, najmä ak sa to týka pokynov na zmenu parametrov letu,

5. neodôvodnene mení kód sekundárneho odpovedača alebo nadmerne využíva režim signálu identifikácie bez predbežného súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,

6. posádka používa neštandardnú frazeológiu alebo sú zaznamenané iné zmeny v rádiovej komunikácii,

7. kód sekundárneho odpovedača v móde A signalizuje stratu spojenia (kód 7 600) alebo havarijnú situáciu (kód 7 700),

8. uskutočnil sa rádiový prenos, ktorý nesúvisí s vykonávaním letu,

9. nastalo prerušované alebo úplné zrušenie emitovania signálov z transpondera sekundárneho radaru,

10. bolo získané upovedomenie od iných orgánov štátnej moci susediacich krajín alebo medzinárodných organizácií a mimovládnych inštitúcií o zámeroch vzdušného objektu,

11. bola prijatá informácia o neurčitej hrozbe násilia prostredníctvom tretej strany,

b) pravdepodobný – v prípade, ak

1. sú zistené iné vzdušné objekty, ktoré nevykonávajú pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,

2. vzdušný objekt kvalifikovaný ako „podozrivý“ ďalej nevykonáva pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,

3. vzdušný objekt kvalifikovaný ako „podozrivý“ nevykonáva opakujúce sa pokyny veliteľa pohotovostného lietadla,

c) potvrdený – v prípade, ak získané informácie bez žiadnych pochybností potvrdzujú, že vzdušný objekt má byť použitý ako prostriedok teroristického útoku.

DRUHÁ ČASŤ

POUŽITIE OZBROJENÝCH SÍL

§ 4

Rozhodovanie

(1) Ak sa vzdušný objekt pohybuje vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky v rozpore so zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou a nereaguje na pokyny príslušných orgánov riadenia letovej prevádzky na zmenu dráhy letu alebo pristátia na určenom letisku alebo je dôvodné podozrenie, že je objektom činu protiprávneho zasahovania, orgány riadenia letovej prevádzky informujú o tejto skutočnosti príslušné zložky ozbrojených síl, ktoré vykonávajú zakročovanie proti lietadlám pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.

(2) Pokiaľ existuje predpoklad, že čin protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky3) dosiahol taký stupeň nebezpečnosti, že možno očakávať obzvlášť závažný následok, alebo vzdušný objekt má byť použitý ako zbraň, a ak je to nevyhnutné, môžu byť použité ozbrojené sily na účel odstránenia takéhoto nebezpečenstva.

(3) O použití ozbrojených síl na účel podľa odseku 2, ak ďalej nie je uvedené inak, rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany“), ktorý bezodkladne o tomto rozhodnutí informuje predsedu vlády Slovenskej republiky.

§ 5

Použitie ozbrojených síl

(1) Proti narušiteľovi vzdušného priestoru alebo objektu protiprávneho zasahovania môžu byť použité tieto opatrenia:

a) odklonenie letu,

b) vynútenie pristátia,

c) hrozba použitia zbrane,

d) vystrelenie varovných výstrelov mimo narušiteľa vzdušného priestoru,

e) prerušenie letu použitím prostriedkov ozbrojených síl.

(2) Z opatrení podľa odseku 1 môžu byť použité tie, ktoré čo najviac šetria životy a majetok osôb. Opatrenia sa môžu uskutočňovať len do takej doby a do takej miery, ako si to ich účel vyžaduje. Nesmú viesť k ujme, ktorá je zrejme neprimeraná predpokladanému následku činu protiprávneho zasahovania.

(3) Minister obrany môže dať veliteľovi vzdušných síl ozbrojených síl všeobecné poverenie nariadiť použitie opatrení podľa odseku 1 písm. a) až d).

(4) Opatrenie podľa odseku 1 písm. e) možno použiť len vtedy, pokiaľ z okolností jasne vyplýva, že by vzdušný objekt mal byť použitý proti životom ľudí a na spôsobenie obzvlášť závažného následku, a prerušenie letu je jediným prostriedkom na odvrátenie tohto nebezpečenstva.

(5) Opatrenie podľa odseku 1 písm. e) môže nariadiť minister obrany. Ministra obrany v čase jeho neprítomnosti zastupuje štátny tajomník7) a v čase ich neprítomnosti ich zastupuje člen vlády poverený predsedom vlády Slovenskej republiky.


§ 6

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. b) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. n) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 8 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 4 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

7) § 4 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.