Oznámenie č. 587/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Čiastka 235/2005
Platnosť od 20.12.2005 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 628/2007 Z. z.

OBSAH

587

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.

opatrenie z 30. novembra 2005 č. MF/26007/2005-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.), opatrenia č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a opatrenia č. MF/11158/2004-74 (oznámenie č. 684/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.), v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) a v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/11158/2004-74 (oznámenie č. 684/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 10 prvej vete sa vypúšťajú slová „ako o dlhodobom nehmotnom majetku“.

2. V § 7 ods. 8 sa za slová „nevykonáva sa“ vkladá slovo „na“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) Napríklad § 20 ods. 9 písm. b) a d) zákona č. 595/2003 Z. z.“.

4. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Spôsob tvorby a používania rezerv sa uvádza vo vnútornom predpise účtovnej jednotky, pričom rezervy sa môžu použiť len do vytvorenej výšky a na účel, na ktorý boli vytvorené. Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

5. V § 10a sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

(6) Ak je ocenenie majetku v cudzej mene, prepočíta sa ocenenie majetku, ako aj ocenenie záväzku z istiny v účtovníctve nájomcu na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu prevzatia majetku nájomcom. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, prepočítaný kurzom Národnej banky Slovenska platným ku dňu splatnosti. V peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada dohodnutej platby v slovenskej mene, ktorá sa ocení kurzom príslušnej banky platným v deň úhrady. Kurzové rozdiely, vznikajúce pri jednotlivých splátkach, sa účtujú podľa § 15 ods. 4.

(7) Prijatie majetku prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa účtuje v knihe zásob v zostatkovej hodnote istiny, ak prenajímateľ bude tento majetok využívať aj naďalej na obchodovanie. Zánik pohľadávky sa účtuje v knihe pohľadávok prenajímateľa. Prípadné finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom sa účtuje v peňažnom denníku prenajímateľa.

(8) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa účtuje vyradenie majetku v zostatkovej cene v knihe dlhodobého majetku nájomcu. V knihe záväzkov nájomcu sa účtuje zánik zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu. Prípadné finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom sa účtuje v peňažnom denníku nájomcu.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 9 a 10.

6. § 10a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Pri účtovaní dane z pridanej hodnoty z majetku obstaraného finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu postupuje podľa osobitného predpisu14ca).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14ca znie:

14ca) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 14g znie:

14g) § 11 a 11a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.

8. V § 10c ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Ak vznikne právo odpočítať daň z pridanej hodnoty14f), účtuje sa odpočítateľná daň v deň vzniku nároku na odpočítanie dane v knihe pohľadávok alebo v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty.“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

10. Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon č. 656/2004 Z. z.“.

11. V § 11 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo vyššieho územného celku“ a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo právo správy“.

12. V § 13 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Podielové cenné papiere, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti, sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona reálnou hodnotou.“.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 9 a 10.

13. V § 14 odsek 2 znie:

(2) Dlhodobý nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku podľa § 28 ods. 4 zákona, sa odpisuje s prihliadnutím na bežné podmienky jeho používania. Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpisuje takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.“.

14. V § 15 ods. 6 sa slová „odseku 3 písm. e)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. e)“ a slová „odseku 3 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. e)“.

15. V § 17 ods. 2 písmeno b) znie:

b) odvodov poistného Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni,“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií