Oznámenie č. 585/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006

Čiastka 235/2005
Platnosť od 20.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2005.

585

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos zo 7. decembra 2005 č. 26836/2005-SL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2006.

Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2006 na účely prerozdelenia poistného.

Výnos nadobúda účinnosť 30. decembra 2005.

Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. decembra 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.