Oznámenie č. 583/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 234/2005
Platnosť od 17.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

583

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 9. decembra 2005 č. MF/26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Výnosom sa ustanovujú podmienky poskytovania dotácií z príjmov z odvodu, dotácií na individuálne potreby obcí a dotácií na osobitné účely.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 119/2004 Z. z.) v znení výnosu z 3. augusta 2004 č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 470/2004 Z. z.) a výnosu z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.