Zákon č. 578/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 233/2005
Platnosť od 16.12.2005
Účinnosť od 16.12.2005

578

ZÁKON

zo 7. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 468/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 2 posledná veta znie: „Výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond

a) spláca úver poskytnutý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, fond určuje najmenej vo výške 0,35 % a s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska najmenej vo výške 0,2 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to z hodnoty vkladov podľa ich priemerného stavu v banke za predchádzajúci štvrťrok predo dňom splatnosti ročného príspevku alebo príslušnej štvrťročnej splátky z ročného príspevku,

b) nespláca úver poskytnutý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady a ani nemá vlastné finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom, fond určuje najmenej vo výške 0,2 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to z hodnoty vkladov podľa ich priemerného stavu v banke za predchádzajúci štvrťrok predo dňom splatnosti ročného príspevku alebo príslušnej štvrťročnej splátky z ročného príspevku.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5m sa citácia „§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve“ nahrádza citáciou „§ 3 a 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“.

3. V § 26 ods. 4 prvej vete sa slovo „uplynutí“ nahrádza slovom „skončení“ a na konci vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v oznámení musí byť uvedený aj deň skončenia príslušného účtovného obdobia.“.

4. Za § 28b sa vkladá § 28ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28ba

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od nadobudnutia účinnosti tohto zákona

Výšku príspevku podľa tohto zákona na rok 2006 určí fond pre všetky banky, a to najneskôr do 27. decembra 2005.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 154/1999 Z. z., zákonom č. 397/2001 Z. z., zákonom č. 492/2001 Z. z., zákonom č. 340/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 554/2004 Z. z., zákonom č. 650/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 468/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.