Vyhláška č. 575/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Čiastka 231/2005
Platnosť od 16.12.2005 do31.08.2009
Účinnosť od 27.12.2005 do31.08.2009
Zrušený 338/2009 Z. z.

575

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 25. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z. a vyhlášky č. 260/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa za slová „v prílohe č. 4“ vkladajú slová „alebo v osobitnom predpise1)“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri povoľovaní zdrojov alebo preskúmaní súhlasov a rozhodnutí podľa § 40a zákona možno určiť, ktoré všeobecné emisné limity sa pre konkrétny zdroj uplatňujú.“.

2. V § 5 ods. 7 písm. a) sa číslo „30“ nahrádza číslom „60“.

3. V § 6 ods. 1 sa slovo „začlení“ nahrádza slovom „začlenení“.

4. V § 6 ods. 4 sa slová „v bode 6.2“ nahrádzajú slovami „v bode 3.3“.

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.

6. V prílohe č. 1 II. časti 4. skupine v 3. podskupine sa slovo „olefíny“ nahrádza slovom „alkény“, slovo „cykloolefíny“ sa nahrádza slovom „cykloalkény“, slovo „parafíny“ sa nahrádza slovom „alkány“ a slovo „cykloparafíny“ sa nahrádza slovom „cykloalkány“.

7. V prílohe č. 1 sa vypúšťa III. časť.

8. V prílohe č. 2 kategórii 2.5 druhá odrážka znie:

„– kováčske dielne s kladivami s energiou väčšou ako 50 kJ na jedno kladivo, kde spotreba tepelnej energie je väčšia ako 20 MW“.

9. V prílohe č. 2 kategória 2.7 znie:

2.7 Výroba neželezných kovov a ich
zliatin navzájom a s železnými
kovmi (ferozliatiny) z rúd,
koncentrátov alebo druhotných
surovín metalurgickým,
chemickým alebo
elektrolytickým procesom
> 0 -

10. V prílohe č. 2 kategórii 2.9 v prvej a druhej odrážke sa za slová „postupov s“ vkladá slovo „projektovaným“.

11. V prílohe č. 2 kategórii 2.9 v tretej odrážke sa za slová „s projektovanou kapacitou“ dopĺňa slovo „nanášania“.

12. V prílohe č. 2 kategória 3.8 znie:

3.8 Výroba keramických výrobkov
pálením, najmä škridiel, tehál,
obkladačiek, porcelánu,
keramiky, kameniny
a žiaruvzdorných materiálov
podľa
- projektovanej výrobnej
kapacity v t za deň
- objemovej kapacity pecí v m3
pri hustote vsádzky nad
300 kg/m3


>75

> 4


≥ 1

>0,5

13. V prílohe č. 2 v názve kategórie 4.2 sa za slovo „Ťažba“ vkladajú slová „a skladovanie“ a vypúšťajú sa slová „a súvisiaca doprava a skladovanie“. Na konci sa pripája táto veta: „Potrubná preprava a distribúcia zemného plynu naftového sa nepovažuje za zdroj znečisťovania ovzdušia.“.

14. V prílohe č. 2 v názve kategórie 4.5 sa za slovo „kvapalín“ vkladajú slová „okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového“.

15. V prílohe č. 2 v názve kategórie 4.40 sa za slovo „plynov“ vkladajú slová „a stlačeného zemného plynu naftového“.

16. V prílohe č. 2 v názve kategórie 6.1 sa vypúšťajú slová „a iné obdobné sériové (strojové) lakovanie kovov“.

17. V prílohe č. 2 v názve kategórie 6.4 v prvej odrážke sa na konci pripájajú tieto slová: „a halogenované rozpúšťadlá označené ako R40“.

18. V prílohe č. 2 poznámka pod tabuľkou 3 znie:

3. Technológia, ktorá je kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a za ňu sa doplní číslo 1. Technológia, ktorá je kategorizovaná ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a za ňu sa doplní číslo 2.“.

19. V prílohe č. 3 II. časti sa bod 2 dopĺňa bodom 2.4, ktorý znie:

„2.4 Emisné limity pre ťažké kovy pri osobitných podmienkach

2.4.1 Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov fyzikálne podmienky (tlak, teplota), pri ktorých sa látky môžu vyskytovať aj v kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve, musí byť hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok uvedený v bodoch 2.1 až 2.3 dodržaný pre súčet tuhých, kvapalných a plynných emisií.

2.4.2 Emisné limity podľa bodu 2.4.1 platia pre zdroje, pre ktoré začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2006. Pre zdroje, pre ktoré začalo konanie na povolenie stavby do 31. decembra 2005, platia emisné limity podľa bodu 2.4.1 od 1. januára 2011.“.

20. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.3 nadpis znie: „Vymedzenie zariadení na spaľovanie palív pre priradenie emisných limitov“.

21. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.3.1 v prvej vete sa za slovami „príkony sú“ vypúšťajú slová „nižšie ako“ a vkladajú sa slová „v rozmedzí od 300 kW do“.

22. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.3.2 sa za slová „(prípadne procesných ohrevov)“ vkladajú tieto slová: „ktorých tepelné príkony sú rovné 300 kW alebo vyššie a“.

23. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.3.2 sa na konci pripája táto veta: „Príkony kotlov, na ktoré sa vzťahuje výnimka z emisného limitu, sa s ostatnými kotlami nespočítavajú.“.

24. V prílohe č. 4 I. časti sa bod 1.3 dopĺňa bodom 1.3.3, ktorý znie:

„1.3.3 Príkony kotlov alebo technických aparátov na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 300 kW sa navzájom ani s ostatnými kotlami nespočítavajú. Emisné limity podľa I. časti bodu 1 sa na ne neuplatňujú.“.

25. V prílohe č. 4 I. časti sa bod 1.5 dopĺňa bodom 1.5.1, ktorý vrátane nadpisu znie:

„1.5.1 Spaľovanie biomasy v zariadeniach na spaľovanie palív

Biomasu podľa bodu 1.5 možno spaľovať len v kotloch s menovitým tepelným príkonom 300 kW a vyšším, ak spĺňajú určené emisné limity. V kotloch s menovitým tepelným príkonom do 300 kW sa môže spaľovať len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla (napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety), prípadne iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa výrobcu kotla, napríklad slama, rákosie.“.

26. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.6.3.1 sa pod tabuľkou pripája táto veta: „Pri spaľovaní biomasy sa emisný limit pre oxid siričitý neurčuje a neuplatňuje sa ani všeobecný emisný limit pre oxidy síry.“.

27. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.6.3.2 odkaze 1 druhá veta znie: „Pre všetky zariadenia pri spaľovaní biomasy s príkonom 50 MW a viac platí emisný limit 200 mg.m-3 od 1. januára 2008. Pre zariadenia na spaľovanie biomasy s príkonom do 50 MW sa emisný limit pre oxid siričitý neuplatňuje.“.

28. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.6.3.3 v prvej vete sa slová „0,3 MW“ nahrádzajú slovami „50 MW“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri spaľovaní biomasy v zariadeniach s príkonom do 50 MW sa emisný limit pre oxid siričitý neurčuje a neuplatňuje sa ani všeobecný emisný limit pre oxidy síry.“.

29. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.6.4.1 sa slová „Pre palivá s obsahom menej ako 10 % prchavých zložiek“ nahrádzajú slovami „Výtavné kotly“.

30. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.8.2.1 sa k číslici 5 umiestňuje odkaz 2.

Poznámka pod tabuľkou k odkazu 2 znie:

2) Pre zariadenia s tepelným príkonom menším ako 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z verejného rozvodu alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny zodpovedajúce technickej norme, sa emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky neuplatňujú.“.

31. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.8.2.2 sa k číslici 5 umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod tabuľkou k odkazu 1 znie:

1) Pre zariadenia s tepelným príkonom menším ako 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z verejného rozvodu alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny zodpovedajúce technickej norme, sa emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky neuplatňujú.“.

32. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.8.3.1 sa k číslici 35 umiestňuje odkaz 2.

Poznámka pod tabuľkou k odkazu 2 znie:

2) Pre zariadenia s tepelným príkonom menším ako 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z verejného rozvodu plynu alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny zodpovedajúce technickej norme, sa emisný limit pre oxid siričitý neuplatňuje.“.

33. V prílohe č. 4 I. časti bodoch 1.8.3.1 a 1.8.3.2 sa v prvom stĺpci posledného riadku slová „0,3 MW“ nahrádzajú slovami „50 MW“.

34. V prílohe č. 4 I. časti bode 1.8.3.2 sa k číslici 35 umiestňuje odkaz 2.

Poznámka pod tabuľkou k odkazu 2 znie:

2) Pre zariadenia s tepelným príkonom menším ako 50 MW, ktoré spaľujú zemný plyn z verejného rozvodu plynu alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny zodpovedajúce technickej norme, sa emisný limit pre oxid siričitý neuplatňuje.“.

35. V prílohe č. 4 I. časti bode 2.3.1 poznámka po tabuľkou k odkazu 1 znie:

1) Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a pre SO2 platia pri spaľovaní kvapalných palív. Pri spaľovaní plynového oleja alebo motorovej nafty, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.“.

36. V prílohe č. 4 I časti bode 2.3.2.2 poznámka 1 pod tabuľkou znie:

1) Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky a pre SO2 platia len pri spaľovaní kvapalných palív. Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky, ktorý sa uplatňuje pre nábeh, sa preukazuje v intervale ustanovenom vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia, len ak sa v tomto intervale nábeh uskutočňuje. Pri spaľovaní plynového oleja alebo motorovej nafty, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.“.

37. V prílohe č. 4 II. časti bode 1.2 sa v poznámke pod tabuľkou k odkazu 1 vypúšťa slovo „Všetky“ a za slovo „limity“ sa dopĺňajú slová „pre aglomeráciu, praženie a peletizáciu“.

38. V prílohe č. 4 II. časti bode 9.1 sa slová „Zlúčeniny fluóru“ nahrádzajú slovami „Plynný fluór a jeho plynné zlúčeniny“.

39. V prílohe č. 4 II. časti bode 9.1 v poznámke pod tabuľkou k odkazu 2 sa slová „emisie zlúčenín fluóru“ nahrádzajú slovami „emisie plynného fluóru a jeho plynných zlúčenín“.

40. V prílohe č. 4 III. časti bod 3.2.2 znie:

„3.2.2 Pre zdroje, ktoré boli povolené od 1. januára 2004, koncentrácia emisií oxidu uhoľnatého nesmie pri všetkých operáciách prekročiť hodnotu 500 mg.m-3. Pre zdroje, ktoré boli povolené do 31. decembra 2003 sa emisný limit neuplatňuje.“.

41. V prílohe č. 4 III. časti bod 3.2.3 znie:

„3.2.3 Pre zdroje, ktoré boli povolené od 1. januára 2004, koncentrácia emisií organických plynov a pár vyjadrený ako celkový organický uhlík nesmie pri všetkých operáciách prekročiť hodnotu 50 mg.m-3. Pre zdroje, ktoré boli povolené do 31. decembra 2003, sa emisný limit neuplatňuje.“.

42. V prílohe č. 4 III. časti bode 4.2 v poznámke pod tabuľkou k odkazu 2 sa za slová „z čistenia odpadových plynov“ vkladajú slová „a pri vypaľovaní žiaruvzdorných tvárnic“.

43. V prílohe č. 4 III. časti bode 4.2 sa na konci dopĺňajú tieto slová:

Vypaľovanie
žiaruvzdorných
tvárnic
- jestvujúce aj
nové zdroje
500
1 5003)
1 500

Poznámka pod tabuľkou k odkazu 3 znie:

3) Pri použití plastifikátorov s obsahom síry viac ako 0,18 % hmotnosti je potrebné využiť všetky dostupné riešenia na použitie plastifikátorov s nižším obsahom síry zodpovedajúce možnostiam najlepšej dostupnej techniky.“.

44. V prílohe č. 4 III. časti bod 6 vrátane nadpisu znie:

6. ZARIADENIA NA TAVENIE MINERÁLNYCH LÁTOK VRÁTANE SPRACOVANIA TAVENINY

6.1 Tavenie minerálnych látok

6.1.1 Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky

Koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadových plynoch z odsávania z dopravy, manipulácie so vsádzkou a z ostatných zariadení, ktoré emitujú tuhé znečisťujúce látky, nesmie prekročiť hodnotu 50 mg.m-3.

6.1.2 Emisné limity pre kuplové pece

6.1.2.1 Emisné limity pre, zdroje pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005 s platnosťou do 31. decembra 2010

Znečisťujúca látka Emisný limit [mg.m-3]
Tuhé znečisťujúce látky
taviaci výkon pece do 10 t . h-1
taviaci výkon pece 10 t . h-1 a vyšší
100
75
Oxidy síry vyjadrené ako SO2 1 800
Oxidy dusíka vyjadrené ako NO2
pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 kg . h-1
500
CO 1 000
HF 5
H2S 5

6.1.2.2 Emisné limity pre zdroje alebo zariadenia, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2006, a pre zariadenia, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005 s platnosťou od 1. januára 2011

Znečisťujúca látka Emisný limit 1) [mg.m-3]
Tuhé znečisťujúce látky
taviaci výkon pece do 10 t . h-1
taviaci výkon pece 10 t . h-1 a vyšší

100
75
Oxidy síry vyjadrené ako SO2
a) pri použití len prírodného kameňa alebo zmesi
b) pri použití menej ako 45 % hmot. minerálne viazaného
tvarovacieho kameniva, vztiahnutého na zmes
c) pri použití viac ako 45 % hmot. minerálne viazaného
tvarovacieho kameniva, vztiahnutého na zmes a pri
kompletnej recyklácii odfiltrovaného prachu

600
1 100

1 500
Oxidy dusíka vyjadrené ako NO2
pri termickom dopaľovaní odpadových plynov
500
350
CO 1 000
HF 5
H2S 5

Poznámka pod tabuľkou k odkazu 1 znie:

1) Pre zariadenia, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005, platia emisné limity pri obsahu kyslíka v odpadových plynoch 13 % obj. Pre zariadenia, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2006, platia emisné limity pri obsahu kyslíka v odpadových plynoch 8 % obj.".

6.2 Usadzovanie, vytvrdzovanie a sušenie minerálnych a sklených vláken s organickými spájadlami

6.2.1 Emisné limity pre zdroje alebo zariadenia, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005 s platnosťou do 31. decembra 2010

Znečisťujúca látka Emisný limit [mg.m-3]
Tuhé znečisťujúce látky
Zberná komora, vytvrdzovacia komora
Píly a ostatné zariadenia
80
50
Oxidy síry vyjadrené ako SO2
pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 kg . h-1
500
Oxidy dusíka vyjadrené ako NO2
pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 kg . h-1
500
Fenol + formaldehyd 40
NH3 80

6.2.2 Emisné limity pre zdroje alebo zariadenia, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2006, a pre zariadenia, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005 s platnosťou od 1. januára 2011

Znečisťujúca látka Emisný limit [mg.m-3 ]
Tuhé znečisťujúce látky
Zberná komora, vytvrdzovacia komora
Píly a ostatné zariadenia
75
20
Oxidy síry vyjadrené ako SO2
Pri hmotnostnom toku vyššom ako 5 kg. h-1
500
Oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 350
Fenol + formaldehyd 30
NH3
Zberná komora (nanášanie vrstiev na tkaninu)
Vytvrdzovacia komora (impregnácia a sušenie)
80
65

45. V prílohe č. 4 IV. časti sa vkladá nový bod 10.2.3, ktorý znie:

„10.2.3 Sódno-antrachinónový spôsob výroby:

tuhé znečisťujúce látky 50 mg.m-3,

oxid siričitý 35 mg.m-3,

oxidy dusíka vyjadrené ako oxid

dusičitý 300 mg.m-3.

Doterajší bod 10.2.3 sa označuje ako bod 10.2.4.".

46. V prílohe č. 4 IV. časti bode 10.2.4 sa slová „10.2.1 a 10.2.2" nahrádzajú slovami „10.2.1, 10.2.2 a 10.2.3".

47. V prílohe č. 4 IV. časti sa bod 13.3.1.2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) koncentrácia organických látok vyjadrená ako celkový organický uhlík v spalinách z rotačných pecí pri vypaľovaní surového antracitu nesmie prekročiť hodnotu 200 mg.m-3.".

48. V prílohe č. 4 IV. časti sa 13. bod dopĺňa bodom 13.4, ktorý znie:

„13.4 Koncentrácia oxidov síry vyjadrená ako oxid siričitý v spalinách z rotačných pecí pri vypaľovaní surového antracitu nesmie prekročiť hodnotu 2500 mg.m-3.".

49. V prílohe č. 4 sa IV. časť dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

15. Zariadenia na spracovanie nenasýtených polyesterových živíc s prísadou styrénu alebo kvapalných epoxidových živíc s prísadou amínov

15.1 Emisné limity pre plynné organické znečisťujúce látky

Emisie plynných organických znečisťujúcich látok v odpadových plynoch vyjadrené ako celkový organický uhlík nesmú prekročiť hodnotu 85 mg.m-3.

15.2 Všeobecné podmienky prevádzkovania

Treba vykonať všetky dostupné technické opatrenia s prihliadnutím na primeranosť nákladov na ďalšie zníženie emisií styrénu pod hodnotu uvedenú v bode 15.1, napr. použitím živíc s nízkym obsahom styrénu alebo bez styrénu.

15.3 Platnosť emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania

Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania platia pre zdroje, pre ktoré sa začne konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2006. Pre zdroje, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005, platia emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania podľa bodov 15.1 a15.2 od 1. januára 2011.".

50. V prílohe č. 4 V. časti bodoch 4.1.1 a 4.1.2 sa vypúšťa poznámka pod tabuľkou k odkazu 3.

Doterajšia poznámka 4 sa označuje ako poznámka 3.

51. V prílohe č. 4 V. časti bode 4.1.3 sa vypúšťajú slová „okrem emisných limitov pre oxidy dusíka pre spaľovne odpadov s menovitou kapacitou menej ako 6 t.h-1".

52. V prílohe č. 4 V. časti bode 4.2.1 poznámka pod tabuľkou* znie:

„* Pre spaľovne odpadov s kapacitou do 6 t.h-1, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2001, platí od 28. decembra 2005 emisný limit pre oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 400 mg.m-3. Pre zariadenia spaľujúce výlučne len nebezpečné odpady platí do 31. decembra 2006 hodnota emisného limitu pre oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 podľa bodu 4.1.2.

Pre spaľovne odpadov, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2001, možno povoliť výnimku z emisného limitu pre oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 a tuhé znečisťujúce látky, ak ide o spaľovne odpadov,

– s kapacitou do 6 t.h-1 s platnosťou do 31. decembra 2007 za predpokladu, že povolená koncentrácia oxidov dusíka vyjadrené ako NO2 neprekročí hodnotu 500 mg.m-3,

– s kapacitou od 6 t.h-1 do 16 t.h-1 vrátane s platnosťou do 31. decembra 2009 za predpokladu, že povolená koncentrácia oxidov dusíka vyjadrené ako NO2 neprekročí hodnotu 400 mg.m-3,

– s kapacitou viac ako 16 t.h-1 s platnosťou do 31. decembra 2007 za predpokladu, že povolená koncentrácia oxidov dusíka vyjadrené ako NO2 neprekročí hodnotu 400 mg.m-3,

– s platnosťou do 31. decembra 2007 za predpokladu, že povolená koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok neprekročí hodnotu 20 mg.m-3.".

53. V prílohe č. 4 V. časti bode 4.2.2 poznámka pod tabuľkou * znie:

„* Pre zariadenie spaľujúce výlučne nebezpečné odpady platí do 31. 12. 2006 emisný limit podľa bodu 4.1.2 a § 3. Pre spaľovne odpadov s kapacitou do 6 t.h-1, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2001, sa emisné limity neuplatňujú.

Pre spaľovne odpadov, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2001 s menovitou kapacitou od 6 t.hod-1 do 16 t. h-1 vrátane, možno povoliť výnimku z emisného limitu do 31. decembra 2007 za predpokladu, že emisný limit oxidov dusíka vyjadrený ako NO2 neprekročí hodnotu 600 mg.m-3 pre stĺpec A alebo hodnotu 400 mg.m-3 pre stĺpec B.".

Nad slová „Podmienky dodržania emisného limitu" sa vkladá slovo „Poznámka".

54. V prílohe č. 4 V. časti bode 5.1 v treťom odseku sa vypúšťa posledná veta.

55. V prílohe č. 4 V. časti bode 6 v poslednej vete k slovu „predpisov" umiestňuje odkaz 7.

56. V prílohe č. 4 VI. časti sa bod 1 dopĺňa bodom 1.2, ktorý znie:

„1.2. Výroba drevotrieskových a drevovláknitých dosák

1.2.1 Emisné limity pre tuhé znečisťujúce látky

Koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu

a) zo zariadení na brúsenie 10 mg.m-3,

b) z nepriamo vykurovaných sušiarní triesok a pilín 10 mg.m-3 (vo vlhkom plyne),

c) z ostatných sušiarní 15 mg.m-3 (vo vlhkom plyne).

1.2.2 Emisné limity pre plynné organické znečisťujúce látky

1.2.2.2 Emisné limity pre plynné organické znečisťujúce zo sušiarní triesok a pilín

Celková koncentrácia plynných organických zlúčenín vyjadrených ako celkový organický uhlík v odpadových plynoch zo sušiarní nesmie prekročiť hodnotu 300 mg.m-3 (vo vlhkom plyne). Pre znečisťujúce látky prvej podskupiny 4. skupiny platia všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3.

1.2.2.3 Emisné limity pre lisy

Emisie znečisťujúcich látok 1. podskupiny 4. skupiny v odpadových plynoch nesmú prekročiť hodnotu 0,06 kg.m-3 vyrobených dosák.

1.2.3 Platnosť emisných limitov

Emisné limity platia pre veľké a stredné zdroje, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2006. Pre zdroje, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2005, platia emisné limity podľa bodov 1.2.1 a 1.2.2 od 1. januára 2011.".

57. V prílohe č. 4 sa VI. časť dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

6. Krematóriá

6.1 Všeobecné podmienky prevádzkovania

Na kremáciu treba použiť rakvy, ktorých drevo nesmie byť impregnované alebo inak chemicky ošetrené látkami, lepené lepidlami alebo opatrené nátermi, ktoré by obsahovali halogenované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy.

V spaľovacom priestore za posledným prívodom vzduchu treba udržovať teplotu, ktorá zabezpečí termickú a oxidačnú deštrukciu (najmenej 850 oC) pri zdržnej dobe najmenej 1 sekundu.

V krematóriách sa môžu spaľovať len plynné palivá alebo plynový olej, ktorý zodpovedá požiadavkám obsahu síry podľa vyhlášky o kvalite palív.

6.2 Platnosť všeobecných podmienok prevádzkovania

Všeobecné podmienky prevádzkovania platia pre zdroje, pre ktoré začne konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby od 1. januára 2009.".

58. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 706/2002 Z. z.

POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK PRE NOVÉ ZDROJE

1. Pri projektovaní a realizácii stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia treba voliť také technické riešenie, aby sa emisie znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo najmenším počtom výduchov alebo komínov; to neplatí, ak vyšší počet výduchov alebo komínov nemá vplyv na hodnotu určených emisných limitov, ktoré platia pre najmenší počet výduchov alebo komínov.

2. Odpadové plyny treba odvádzať tak, aby bol umožnený ich nerušený transport voľným prúdením s cieľom zabezpečiť taký rozptyl emitovaných znečisťujúcich látok, aby neboli prekročené ich prípustné koncentrácie v ovzduší. Výška, v ktorej sa vypúšťajú odpadové plyny do ovzdušia, musí byť určená tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a ochrana životného prostredia.

3. Najmenšia výška komína alebo výduchu sa určuje na základe hmotnostného toku a koeficientu podľa charakteru znečisťujúcej látky, prípadne ďalších rozptylových parametrov postupom zverejneným vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, výška komína alebo výduchu sa určí podľa najväčšej z výšok vypočítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky. Najmenšia výška komína alebo výduchu musí byť najmenej 4 m nad terénom.

4. Komín alebo výduch môže presiahnuť výšku 250 m, len ak sú vyčerpané všetky možnosti dostupných technických opatrení, pri primeranosti výdavkov na zníženie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.

5. Pri určovaní výšky komína alebo výduchu sa do výšky komína alebo výduchu môže zarátať aj rozdiel medzi nadmorskou výškou základu budovy zdroja a päty komína alebo výduchu, najmä ak ide o situovanie dymovodu a komína alebo výduchu v svahu.

6. Ak ide o zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom do 300 kW na vykurovanie obytných budov alebo na obdobné určenie, polohu ústia komína alebo výduchu nad šikmou alebo rovnou strechou budovy treba riešiť podľa technickej normy1) okrem riešenia prevýšenia nad vedľajšími alebo nadväzujúcimi budovami pri spaľovaní tuhých palív, ktoré sa rieši podľa postupu uverejneného vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Požiadavky na najmenšiu výšku komína alebo výduchu podľa tretieho bodu a možnosť vyústenia výduchu na fasádu budovy pre vybrané zariadenia, palivá a budovy podľa deviateho bodu tým nie sú dotknuté.

7. Ak ide o zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom od 300 kW do 1,2 MW, prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy budovy so sklonom nad 20o musí byť najmenej 1 m a ak ide o zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom 1,2 MW a viac, najmenej 3 m. V závislosti od druhu paliva a miestnych rozptylových podmienok možno prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína alebo výduchu nad strechu alebo ak ide o zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom 1,2 MW a viac, môže byť prevýšenie menšie ako 3 m, najmenej však 1 m, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa druhého bodu. Požiadavky uvedené v treťom bode na najmenšiu výšku komína alebo výduchu týmto nie sú dotknuté.

8. Ak ide o zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom od 300 kW pri sklone šikmej strechy 20o a menej alebo ak ide o plochú strechu, treba voliť prevýšenie ústia komína alebo výduchu, aké je určené pre šikmú strechu podľa siedmeho bodu zvýšené o 0,5 m. Pri určení prevýšenia treba, ak ide o plochú strechu, vychádzať z výšky atiky a v prípade šikmej strechy so sklonom 20o a menej treba požadované prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína alebo výduchu nad strechu. Ak sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne výťahov, treba z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu prevýšenie komína alebo výduchu osobitne posudzovať vo vzťahu k výške týchto objektov a ich vzdialenosti od komína alebo výduchu. Požiadavky tretieho bodu na najmenšiu výšku komína alebo výduchu a možnosť preukázania nižšieho prevýšenia podľa siedmeho bodu týmto nie sú dotknuté.

9. Zariadenia na spaľovanie zemného plynu na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s tepelným výkonom 10 kW a menším môžu mať za osobitných podmienok zverejnených vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy.

Ak ide o budovy, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebno-technických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, za osobitných podmienok zverejnených vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa na vonkajšiu stenu budovy môžu odvádzať spaliny zo zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s tepelným príkonom do 35 kW.

10. Ak ide o malé, stredné a veľké technologické zdroje, treba voliť umiestnenie a prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom strechy primerane umiestneniu a prevýšeniu ústí komínov alebo výduchov pre zariadenia na spaľovanie palív v závislosti od množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa šiesteho až deviateho bodu. Požiadavky tretieho bodu na najmenšiu výšku komína alebo výduchu tým nie sú dotknuté.

Osobitne treba posudzovať prípady, keď nejde o komíny alebo výduchy na odvod spalín alebo iných odpadových plynov, ale o iné technické riešenie odvodu odpadových plynov alebo fugitívnych emisií, aby zodpovedalo súčasnému stavu techniky odvádzania znečisťujúcich látok.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad STN EN 12391-1 Komíny. Základné ustanovenia pre kovové komíny. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče. STN EN 12391-2 Komíny. Základné ustanovenia pre kovové komíny. Časť 2: Komíny pre tlakové spotrebiče.".

59. Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7, ktorá znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 706/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby oxidu titaničitého (Ú. v. ES L 409, 31. 12. 1992).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. ES L 309, 27. 11. 2001).".

60. Slová „okresný úrad" sa vo všetkých tvaroch v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia" v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. decembra 2005.


László Miklós v. r.