Zákon č. 567/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov

Čiastka 228/2005
Platnosť od 14.12.2005
Účinnosť od 01.07.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I 15. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006