Nariadenie vlády č. 563/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov

Čiastka 227/2005
Platnosť od 14.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

563

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 483/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 504/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

2. V § 14 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitnom predpise,24a)“.

3. V § 14 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v osobitnom predpise.24a)“.

4. V § 14 odsek 2 znie:

(2) Referenčné laboratóriá Európskych spoločenstiev sú laboratóriá uvedené v časti A prílohy č. 6 a v osobitnom predpise.24a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) Príloha VII časť I body 1 až 4 a 6 až 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).“.

5. V § 30 odsek 2 znie:

(2) Ak sa pri kontrolách zistí prítomnosť nepovolených látok alebo produktov alebo ak boli prekročené maximálne limity rezíduí, postupuje sa podľa osobitného predpisu.45a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

45a) Články 19 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).“.

6. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

㤠31a

Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.“.

7. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 320/2003 Z. z.

Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev

1. Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a ktorou sa rušia smernice 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutia 89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES L 125, 23. 5. 1996) v znení
Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 6. 5. 2003).

2. Rozhodnutie Komisie 97/747/ES z 27. októbra 1997 stanovujúce úrovne a frekvencie odberu vzoriek stanovené smernicou Rady 96/23/ES pre monitorovanie niektorých látok a ich rezíduí v niektorých živočíšnych produktoch (Ú. v. ES L 303, 6. 11. 1997).

3. Rozhodnutie Komisie 98/179/ES z 23. februára 1998, ktoré stanovuje podrobné pravidlá úradného odberu vzoriek na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v živočíšnych výrobkoch (Ú. v. ES L 65, 5. 3. 1998).

4. Rozhodnutie Komisie 2002/567/ES zo 14. augusta 2002, ktorým sa vykonáva smernica Rady 96/23/ES týkajúca sa vykonávania analytických metód a interpretácie výsledkov (Ú. v. ES L 221, 17. 8. 2002).

5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004).“.

8. V prílohe č. 6 časť A znie:

„ČASŤ A

Zoznam referenčných laboratórií Európskeho spoločenstva

1. Pre rezíduá uvedené v prílohe č. 2 skupine A bodoch 1 až 4, skupine B bode 2 písm. d) a skupine B bode 3 písm. d)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Holandsko

2. Pre rezíduá uvedené v prílohe č. 2 skupine B bode 1 a skupine B bode 3 písm. e) a rezíduá carbadoxu a olachindoxu

Laboratoires d ’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA-Site de Fougeres

BP 90203

Francúzsko

3. Pre rezíduá uvedené v prílohe č. 2 skupine A bode 5 a skupine B bode 2 písm. a), b) a e)

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Postfach 140162

D-53056 Bonn

4. Pre rezíduá uvedené v prílohe č. 2 skupine B bode 2 písm. c) a skupine B bode 3 písm. a) až c)

Instituto Superiore di Sanita

I-00161-Roma.“.

9. V prílohe č. 6 sa vypúšťa časť B.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.