Vyhláška č. 560/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Čiastka 226/2005
Platnosť od 13.12.2005
Účinnosť od 01.01.2006

OBSAH

560

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 764/2004 Z. z. o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:

㤠6a

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti do obchodnej spoločnosti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorej podnik alebo časť podniku sa má vložiť do obchodnej spoločnosti,

b) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a predmet podnikania obchodnej spoločnosti, do ktorej sa má podnik zdravotnej poisťovne alebo jeho časť vložiť,

c) odôvodnenie vloženia podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,

d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k vloženiu podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,

e) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,

f) vyhlásenie žiadateľov, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti uvedenej v písmene b), nie starší ako tri mesiace, alebo zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, ak obchodná spoločnosť uvedená v písmene b) ešte nie je zapísaná v obchodnom registri,

h) zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia o vložení podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,

i) návrh zmluvy o vložení podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti.

§ 6b

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na prijatie úveru alebo pôžičky obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,

b) identifikačné údaje subjektu, ktorý zdravotnej poisťovni poskytuje úver alebo pôžičku,

c) odôvodnenie prijatia úveru alebo pôžičky,

d) navrhovaný dátum prijatia úveru alebo pôžičky,

e) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na prijatie úveru alebo pôžičky,

f) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

g) doklady preukazujúce prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúcu skladbu finančných prostriedkov použitých na poskytnutie úveru alebo pôžičky,

h) výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z iného obdobného registra subjektu uvedeného v písmene b), nie starší ako tri mesiace,

i) zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,

j) návrh zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke.“.

2. V § 7 až 9 sa slová „§ 1 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 1 až 6b“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Rudolf Zajac v. r.