Vyhláška č. 559/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možný výdaj náhradného generického lieku

Čiastka 226/2005
Platnosť od 13.12.2005 do30.06.2008
Účinnosť od 15.12.2005 do30.06.2008
Zrušený 209/2008 Z. z.

559

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. novembra 2005,

ktorou sa ustanovuje zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých je možný výdaj náhradného generického lieku

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 38b ods. 11 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 342/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Zoznam ATC skupín liekov, pri ktorých osoba oprávnená vydávať lieky môže pri výdaji lieku plne hradeného alebo čiastočne hradeného na základe verejného zdravotného poistenia vydať poistencovi alebo inej osobe náhradný generický liek podľa § 38b ods. 8 zákona, je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha k vyhláške č. 559/2005 Z. z.

ZOZNAM ATC SKUPÍN LIEKOV, PRI KTORÝCH JE MOŽNÝ VÝDAJ NÁHRADNÉHO GENERICKÉHO LIEKU podľa § 38b ods. 8 zákona

ATC Účinná látka - molekula Doplnok
A02BA02 Ranitidín p.o.
A02BA03 Famotidín p.o.
A02BC01 Omeprazol p.o. do 10 mg
A02BC01 Omeprazol p.o. nad 10 mg
A04AA01 Ondasetrón p.o. do 4 mg
A04AA01 Ondasetrón p.o. do 8 mg
A05AA02 Kyselina ursodeoxycholínová p.o.
A06AD11 Laktulóza p.o.
A07EA06 Budezonid p.o.
A10BA02 Metformín p.o.
A10BB01 Glibenklamid p.o. mikrokryšt. 1,75 mg
A10BB01 Glibenklamid p.o. mikrokryšt. 3,5 mg
A10BB07 Glipizid p.o.
A11CC04 Kalcitriol p.o. do 25 µg
A11CC04 Kalcitriol p.o. nad 25 µg
A12AA04 Uhličitan vápenatý p.o.
A12AA20 Vápnik, kombinácie rôznych solí p.o.
A12AX Vápnik, kombinácie s inými liečivami p.o. komb. s vitamínom D
A12BA01 Chlorid draselný p.o.
C01BC03 Propafenón p.o.
C01DA02 Glycerol trinitrát p.o. 2,5 mg tobolky ret.
C01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. do 20 mg
C01DA08 Izosorbid dinitrát p.o. od 20 mg do 80 mg
C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. do 40 mg
C01DA14 Izosorbid mononitrát p.o. nad 40 mg
C02AC05 Moxonidin p.o.
C03CA01 Furosemid p.o.
C03CA01 Furosemid p.o. forte
C03CA01 Furosemid parent. do 40 mg
C04AD03 Pentoxifylín p.o. do 400 mg
C04AD03 Pentoxifylín p.o. nad 400 mg
C04AD03 Pentoxifylín parent.
C05CX Ostatné kapiláry stabilizujúce liečivá p.o. escín
C07AA07 Sotalol p.o.
C07AB02 Metoprolol p.o.
C07AB02 Metoprolol p.o. retard
C07AB03 Atenolol p.o.
C07AB07 Bisoprolol p.o.
C08CA01 Amlodipín p.o.
C08CA02 Felodipín p.o.
C08CA05 Nifedipín p.o. do 20 mg retardovaná LF
C09AA02 Enalapril p.o. do 2,5 mg
C09AA02 Enalapril p.o. do 5 mg
C09AA02 Enalapril p.o. nad 5 mg
C09AA03 Lizinopril p.o. do 10 mg
C09AA03 Lizinopril p.o. do 20 mg
C09AA03 Lizinopril p.o. do 5 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 1,25 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 10 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 2,5 mg
C09AA05 Ramipril p.o. 5 mg
C09AA06 Quinapril p.o.
C09AA06 Quinapril p.o. do 5 mg
C09CA01 Losartan p.o.
C09DA01 Losartan a diuretiká p.o. hydrochlorotiazid
C10AA01 Simvastatín p.o. do 20 mg
C10AA01 Simvastatín p.o. nad 20 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 10 mg
C10AA05 Atorvastatín p.o. 20 mg
C10AB04 Gemfibrozil p.o.
C10AB05 Fenofibrát p.o. mikronizované LF 200 mg
D07AC01 Betametazón loc. betametazón dipropionát crm. 0,05 %
D07AC01 Betametazón loc. betametazón dipropionát ung. 0,05 %
D11A Iné dermatologiká loc. HVLP do 50 g vr.
G01AX11 Polyvidón -jód vag.
G02CB01 Bromkriptín p.o.
G03CA03 Estradiol p.o. 2 mg
G03CA03 Estradiol transd. 100 µg/deň
G03CA03 Estradiol transd. 25 µg/deň
G03CA03 Estradiol transd. 50 µg/deň
G03FA01 Noretisterón a estrogén p.o. nad 1 mg
G03FB05 Noretisterón a estrogén p.o.
G03FB05 Noretisterón a estrogén transd. na estradiol sekvenčné
G03FB09 Levonorgestrel a estrogén p.o. sekvenčné prípravky
G03HA01 Cyproterón p.o.
G04BD04 Oxybutynín p.o.
H02AB04 Metylprednizolón parent. do 80 mg
H05BA01 Kalcitonín lososí syntetický inhal. 200 UT spray
J01AA02 Doxycyklín p.o.
J01CE02 Fenoxymetylpenicilín p.o. tekuté LF
J01CE02 Fenoxymetylpenicilín p.o. nad 1 MU
J01DA01 Cefalexín p.o. tekuté LF
J01EE01 Sulfametoxazol a trimetoprim p.o. pevné LF
J01FA06 Roxitromycín p.o. nad 100 mg pevné LF
J01FA09 Klaritromycín p.o. tekuté LF
J01FA09 Klaritromycín p.o. 250 mg pevné LF
J01FA09 Klaritromycín p.o. 500 mg pevné LF
J01FA09 Klaritromycín p.o. SR pevné LF
J01FA10 Azitromycín p.o. 125 mg pevné LF
J01FA10 Azitromycín p.o. 200 mg tekuté LF
J01FA10 Azitromycín p.o. 250 mg pevné LF
J01FA10 Azitromycín p.o. 500 mg pevné LF
J01MA02 Ciprofloxacín p.o.
J01MA02 Ciprofloxacín parent 200 mg
J02AC01 Flukonazol p.o. 150 mg dávka pevné LF
J02AC01 Flukonazol p.o. do 150 mg pevné LF
J05AB01 Acyklovir p.o. 200 mg pevné LF
J05AB01 Acyklovir p.o. 400 mg pevné LF
L02BA01 Tamoxifén p.o. nad 20 mg
L02BB01 Flutamid p.o.
L04AA01 Cyklosporín p.o. mikroemulgované
L04AA01 Cyklosporín p.o. tekuté LF
M01AB05 Diklofenak p.o. do 25 mg
M01AB05 Diklofenak p.o. nad 25 mg
M01AB05 Diklofenak p.rect.
M01AB05 Diklofenak parent.
M01AC01 Piroxikam p.o.
M01AC06 Meloxikam p.o. do 15 mg
M01AC06 Meloxikam p.o. do 7,5 mg
M01AE01 Ibuprofén p.o. sir.
M01AE01 Ibuprofén p.o. pevné LF
M02AA13 Ibuprofén crm
M02AA13 Ibuprofén loc. do 50 g vrátane
M02AA15 Diklofenak loc. nad 50 g
M02AX Iné lieky proti bolestiam kĺbov a svalov
na vonk. použ.
loc. do 50 g vrátane
N02AX02 Tramadol p.o. pevné LF
N02AX02 Tramadol p.o. do 50 ml tekuté LF
N02AX02 Tramadol p.o. nad 50 ml tekuté LF
N02AX02 Tramadol p.o. retard pevné LF
N02AX02 Tramadol p.rect.
N02AX02 Tramadol parent. do 50 mg
N02AX02 Tramadol parent. nad 50 mg
N02BE01 Paracetamol p.o. tekuté LF
N02BE01 Paracetamol p.o. nad 125 mg pevné LF
N02BE01 Paracetamol p.rect. nad 150 mg
N03AG01 Kyselina valproová p.o. pevné LF
N03AX12 Gabapentín p.o. do 100 mg
N03AX12 Gabapentín p.o. nad 100
N04BD01 Selegilín p.o.
N05AX08 Risperidón p.o. 1 mg
N05AX08 Risperidón p.o. 2 mg
N05AX08 Risperidón p.o. 3 mg
N05AX08 Risperidón p.o. 4 mg
N05BA01 Diazepam parent.
N05BA12 Alprazolam p.o. do 2 mg
N05CG01 Zolpidem p.o.
N06AB03 Fluoxetín p.o. pevné LF
N06AB04 Citalopram p.o.
N06AB05 Paroxetin p.o.
N06AB06 Sertralin p.o.
N06AB06 Sertralin p.o. nad 50 mg
N06AG02 Moklobemid p.o. 150 mg
N06AG02 Moklobemid p.o. 300 mg
0N06AX11 Mirtazapín p.o.
N06BX03 Piracetam p.o. pevné LF
N06BX03 Piracetam p.o. 1200 mg pevné LF
N06BX18 Vinpocetín p.o.
N06DA02 Donepezil p.o. 10 mg
N06DA02 Donepezil p.o. 5 mg
N06DX02 Ginkgo biloba p.o. pevné LF
N07CA02 Cinarizín p.o.
R03AC13 Formoterol inhal. plv.
R03AC13 Formoterol inhal. plv. inh. plv.
R06AE07 Cetirizín p.o.
R06AE07 Cetirizín p.o. tekuté LF,gtt.
R06AX13 Loratadin p.o. pevné LF
R06AX13 Loratadin p.o. tekuté LF
S01AD03 Acyklovir loc. ung. 3 %
S01AX03 Síran zinočnatý loc. gtt.oph. 0,25 %
S0IED01 Timolol loc. 0,1 % do 0,25 % gtt./sus.
S01 ED01 Timolol loc. 0,5 % gtt.
S01FB01 Fenylefrín loc. % gtt./sus.
S01GX01 Nátrium chromoglykolát loc. očné kvapky gtt./sus.
V07AB Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných
roztokov
parent. voda na injekcie nad 10 ml