Oznámenie č. 550/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

550

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos zo 16. novembra 2005 č. 6/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Výnosom sa poskytujú dotácie na podporu akcií a opatrení zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2005 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.