Vyhláška č. 549/2005 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 15.12.2005 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

549

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 6. decembra 2005

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru po bitke pri Slavkove sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnosť je 18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,50 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v strede ľavej časti mincového poľa je vyobrazený Primaciálny palác v Bratislave. Uprostred mincového poľa je umiestnená vojenská štandarda napoleonských vojsk (ďalej len „štandarda“), na vrchole ktorej je symbol Napoleona I., orlica so stuhami. V dolnej časti dotvára kompozíciu pečať Bratislavy a skrížené šable porazenej rakúskej a ruskej armády, ktoré sú zviazané stuhou. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Pavla Károlyho „PK“ sú vľavo a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je vpravo pri spodnej časti štandardy. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji dvestokorunáka. Štátny znak Slovenskej republiky je vpravo pod stuhami štandardy a pod ním je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Letopočet razby „2005“ je vľavo od rukoväti šable pod vyobrazením Primaciálneho paláca v Bratislave.

(2) Na rube dvestokorunáka v ľavej časti mincového poľa je vyobrazený francúzsky cisár Napoleon I. a v pravej časti rakúsky cisár František I. Pri hornom okraji mince je v dvoch riadkoch v opise zľava doprava nápis „BRATISLAVSKÝ MIER“, pod nápisom je napoleonský vojak na koni a vpravo od neho je kanón. Pod nimi sú dve zvlnené stuhy, na ktorých sú nápisy vo francúzskom jazyku „PAIX DE PRESBOURG“ a v nemeckom jazyku „PRESSBURGER FRIEDEN“ a letopočet „1805“. Pri spodnom okraji mince pod letopočtom je umiestnený bubon.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „• 26. DECEMBER 1805 • 5 NIVOSE AN 14“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.


Ivan Šramko v. r.