Vyhláška č. 542/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

Čiastka 221/2005
Platnosť od 07.12.2005
Účinnosť od 15.12.2005

542

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. novembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje rozsah praxe

a) zdravotníckeho pracovníka v záchrannej zdravotnej službe1) v zdravotníckych povolaniach lekár, zdravotnícky záchranár a sestra,

b) rádiologického asistenta,1a)

c) zdravotníckeho asistenta,1a)

d) zubného technika.1a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

1a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.

2. Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠4a

Rozsah praxe rádiologického asistenta

(1) Rádiologický asistent samostatne

a) pracuje s automatickým vyvolávacím zariadením,

b) spracúva manuálnym vyvolávacím spôsobom filmový materiál,

c) vykonáva dozimetrické merania prístrojov a príslušenstva; vykazuje výsledky merania na účely akreditácie, prípadne kontroly,

d) robí kalibračné merania ožarovačov,

e) meria a sleduje fyziologické funkcie osoby,

f) zabezpečuje dodržiavanie predpisov radiačnej hygieny,

g) spolupracuje na odstránení kontaminácie prípadnej radiačnej nehody,

h) edukuje osobu v súvislosti s diagnostickými postupmi a liečebnými postupmi v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne,

i) spracúva obrazovú dokumentáciu,

j) vedie dokumentáciu; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,

k) uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne a využíva výsledky výskumu v praxi,

l) podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore rádiologický asistent,

m) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.

(2) Rádiologický asistent na základe indikácie lekára samostatne

a) vykonáva snímkovacie techniky v rádiodiagnostickej skiagrafii,

b) vykonáva vyšetrenia na pracovisku počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie,

c) uskutočňuje výber rádiologických vyšetrovacích postupov v rámci zložitých výkonov a neštandardných výkonov,

d) podáva kontrastné látky z originálneho balenia a ordinované lieky potrebné na rádiodiagnostické vyšetrenie alebo liečebný výkon všetkými dostupnými formami okrem parenterálnej formy podania,

e) pripravuje fotochemické roztoky na zabezpečenie prevádzky vyvolávacích zariadení,

f) aplikuje základné ožarovacie techniky a gamagrafické techniky,

g) aplikuje ožarovacie techniky na kobaltových ožarovačoch, urýchľovačoch a röntgenologických ožarovačoch podľa liečebného plánu,

h) aplikuje špeciálne radiačné techniky podľa liečebného plánu,

i) vykonáva všetky funkčné in vivo vyšetrenia pomocou jednosondových vyšetrovacích prístrojov, dvojsondových vyšetrovacích prístrojov a viacsondových vyšetrovacích prístrojov,

j) vykonáva lokalizačné rádionuklidové vyšetrenia a dynamické rádionuklidové vyšetrenia,

k) pripravuje osobu na diagnostické výkony a liečebné výkony v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne.

(3) Rádiologický asistent vykonáva v spolupráci s lekárom aj výkony súvisiace s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri invazívnych metódach a pri neinvazívnych metódach.

§ 4b

Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta

(1) Zdravotnícky asistent na základe koordinácie sestry alebo pôrodnej asistentky samostatne

a) poskytuje základnú starostlivosť v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,

b) vykonáva uspokojovanie biologických potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,

c) pracuje s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia,

d) zaznamenáva do dokumentácie realizované výkony; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,

e) poúča osobu o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb,

f) spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,

g) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení,

h) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity pri poskytovaní základnej starostlivosti,

i) vykonáva prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc,

j) vykonáva starostlivosť o posteľ,

k) vykonáva hygienickú starostlivosť osobám vrátane detí, okrem novorodencov,

l) pripravuje operačné pole,

m) vykonáva starostlivosť o ústnu dutinu vrátane osobitnej starostlivosti,

n) podáva jedlo osobám vrátane detí, okrem novorodencov,

o) sleduje bilanciu tekutín,

p) zabezpečuje starostlivosť o vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra osôb vrátane detí, okrem novorodencov,

q) pripravuje obväzový materiál,

r) meria fyziologické funkcie osobe,

s) vykonáva činnosti na prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním a nácvikom sedu, stoja a chôdze,

t) vykonáva starostlivosť o kožu okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré vyžadujú zásah sestry alebo pôrodnej asistentky,

u) aplikuje zábaly, obklady a liečivé kúpele,

v) pripravuje a podáva liečebné čaje,

w) stará sa o zavedené permanentné močové katétre,

x) odoberá moč na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetruje moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,

y) odoberá stolicu na biochemické vyšetrenie,

z) aplikuje klystíry a liečivé sedacie kúpele,

aa) zhotovuje bandáž dolných končatín,

ab) aplikuje lieky na kožu a do telových dutín,

ac) aplikuje teplé a studené procedúry.

(2) Zdravotnícky asistent v spolupráci s lekárom vykonáva fixáciu zlomenín dolných a horných končatín.

§ 4c

Rozsah praxe zubného technika

(1) Zubný technik samostatne

a) posudzuje a navrhuje riešenia v oblasti fixnej protetiky, snímacej protetiky a čeľustnej ortopédie,

b) odporúča vhodné konštrukčné riešenia zhotovenia zubných náhrad,

c) určuje farbu a tvar zhotovovaných zubov,

d) vymieňa trecie segmenty a nefunkčné prvky dentálnych zásuvných spojov a dentálnych zámkov,

e) opravuje prasknuté a zlomené snímateľné zubné náhrady a čeľustnoortopedické aparáty,

f) zhotovuje odtlačky ušných koncoviek a tvárových epitéz,

g) zhotovuje zdravotnícke pomôcky proti chrápaniu vrátane ich odtlačkov,

h) hodnotí kvalitu zhotovených zubných náhrad a materiál používaný v zubnej technike,

i) podieľa sa na vývoji dentálnych materiálov, dentálnych prístrojov a dentálnych nástrojov,

j) zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných v zubnej technike a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,

k) podieľa sa na tvorbe programov na podporu verejného zdravia a zdravotnej politiky,

l) vedie dokumentáciu, zaznamenáva do dokumentácie údaje o použitých materiáloch a pracovných výkonoch; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky a aktualizuje zoznam protetických prác v zubnej technike,

m) vydáva potvrdenie o použitom materiáli pre potreby osoby a potreby lekára,

n) podieľa sa na praktickom vyučovaní v odbore zubná technika,

o) spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,

p) uskutočňuje výskum, monitoruje požiadavky na výskum v zubnej technike a využíva výsledky výskumu v praxi.

(2) Zubný technik na základe indikácie lekára samostatne

a) zhotovuje fixné zubné náhrady, snímacie zubné náhrady a čeľustnoortopedické aparáty,

b) zhotovuje chirurgické dlahy, ušné koncovky, zdravotné pomôcky v gynekológii, obturátory a tvárové epitézy,

c) zhotovuje úpravy a opravy zubných náhrad,

d) overuje medzičeľustné vzťahy a funkčnosť zubných náhrad,

e) vykonáva všetky výkony súvisiace s činnosťami podľa písmen a) až d),

f) určuje použitie dentálnych materiálov u osoby.

(3) Zubný technik v spolupráci s lekárom

a) spresňuje protetické riešenia zhotovenia kombinovaných zubných náhrad, chirurgických dláh, ušných koncoviek a iných zdravotných pomôcok na základe analýz študijných modelov,

b) skúša konštrukcie zhotovených náhrad,

c) upravuje zubné náhrady a ich komponenty.“.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.


Rudolf Zajac v. r.