Oznámenie č. 54/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2005 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície

Čiastka 26/2005
Platnosť od 18.02.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

54

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo

výnos z 9. februára 2005 č. 263/M-2005, ktorým sa v roku 2005 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície v reálnych nákupných cenách na rok 2005.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 1/2005 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.